4.6. Оподаткування діяльності з управління будинком

Принципи побудови системи оподаткування в Україні, пе­релік податків і зборів (обов'язкових платежів) в бюджет і в державні цільові фонди, а також права, обов'язки та відпові­дальність платників регулюються Законом України «Про систе­му оподаткування».

Законом передбачені наступні види податків і зборів (обо­в'язкових платежів), що стягуються на території України.

Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі):

податок на додану вартість;

акцизний збір;

податок на прибуток підприємств, у тому числі дивіден­ди, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизова- ними, казенними або комунальними підприємствами;

податок на доходи фізичних осіб;

мито;

державне мито;

податок на нерухоме майно (нерухомість);

плата (податок) за землю;

рентні платежі;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

податок на промисел;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за раху­нок державного бюджету;

збір за спеціальне використання природних ресурсів;

збір за забруднення навколишнього природного середо­вища;

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

збір до Державного інноваційного фонду;

плата за торговий патент на деякі види підприємниць­кої діяльності;

фіксований сільськогосподарський податок;

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

гербовий збір;

єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

збір за використання радіочастотного ресурсу України;

збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, соціальний);

збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;

збір за проведення гастрольних заходів.

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі):

податок з реклами;

комунальний податок;

збір за припаркування автотранспорту;

ринковий збір;

збір за видачу ордера на квартиру;

курортний збір;

збір за участь у бігах на іподромі;

збір за виграш на бігах на іподромі;

збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

збір за право використання місцевої символіки;

збір за право проведення кіно- і телезйомок;

збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

збір з власників собак.

Розглянемо ОС Б Б у контексті конкретних податків і зборів, які можуть їх стосуватися.

Податок на прибуток

Згідно з підпунктом «є» пункту 7.11.1 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та статтею 4 Закону «Про об'єднання співвласників багатоквартирних бу­динків» Об'єднання є неприбутковими організаціями. Доходи об'єднань, які звільняються від оподаткування, визначені в п. 7.11.7 Закону «Про прибуток»:

внески, кошти або майно, які надходять для забезпечен­ня потреб їх основної діяльності;

пасивні доходи (проценти, дивіденди тощо).

Отримана орендна плата теж використовується для потреб

основної діяльності, що свідчить про звільнення її від оподат­кування податком на прибуток, але до відповідних роз'яснень Об'єднання сплачують податок на прибуток з доходу від орен­ди. Сума амортизаційних відрахувань, по приміщеннях, що здаються Об'єднанням в оренду, не відноситься на валові вит­рати і не враховується при визначенні сум оподатковуваного прибутку, відповідно до підпункту 7.11.9 пункту 7 Закону «Про прибуток». Відшкодування орендарями експлуатаційних витрат відноситься на валові витрати і на цю суму зменшується оподатковуваний прибуток. Ці платежі треба визначати в дого­ворі оренди окремо. Розмір відшкодування визначається, вихо­дячи із фактичних витрат Об'єднання на утримання 1 кв. м житлової площі.

У випадку, якщо доходи Об'єднання, отримані протягом звітного (податкового року) з джерел, визначених підпунктами 7.11.2—7.11.7 Закону «Про прибуток» на кінець першого квар­талу наступного за звітним роком перевищують 25% від за­гальних валових доходів, отриманих на протязі такого звітного (податкового) року, Об'єднання зобов'язано сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку по ставці 30% до суми такого перевищення.

Податок на додану вартість

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з продажу товарів (робіт, послуг) згідно із підпунктом 3.1.1 статті 3 Закону Ук­раїни «Про податок на додану вартість». Об'єднання не продає роботи, послуги, а є замовником на ринку житлово-комуналь­них послуг, оплачує ПДВ в складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об'єднанню сторонніми організаціями.

Тому внески членів об'єднання не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Стаття 21 визначає кошти об'єднання, які складаються, головним чином, із внесків, обов'язкових чи добровільних, фізичних та юридичних осіб, а також державних субсидій та компенсацій. Всі ці доходи (за винятком доходів від оренди та іншої комерційної діяльності) не виникають в результаті про­дажу, тому не виникає об'єкта оподаткування ПДВ.

Діяльність Об'єднання, яка підлягає оподаткуванню, (зок­рема, здача майна в оперативну оренду), обліковується на за­гальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник ПДВ по вказаних операціях Об'єднання повинне тільки після того, як обсяг оподатковуваних операцій протягом якого-небудь періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Платником ПДВ до бюджету Об'єднання стає з мо­менту реєстрації як платник податку на додану вартість.

Об'єднання також є платником таких податків згідно із за­конодавством:

плата за землю;

комунальний податок;

відрахування на соціальні заходи;

прибутковий податок з громадян;

податок з власників транспортних засобів (при їх наявності).

Об'єднання зобов'язано зареєструватися в податкових орга­нах, в Пенсійному фонді, Фонді соціального страхування, і Фонді зайнятості.

Податок на земельну ділянку, на якій розташований буди­нок, сплачує Об'єднання, але видатки на сплату податку йому відшкодовують мешканці. Тому необхідно враховувати, що певні категорії мешканців мають пільги щодо сплати земельно­го податку.

Відповідно до абзацу 2 пункту 11 статті 12 Закону «Про плату за землю» не стягується плата за землю в межах норм, встановлених Земельним Кодексом України з:

інвалідів І і II груп;

громадян, що виховують трьох і більше дітей;

громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу;

пенсіонерів;

осіб, що користуються пільгами у відповідності до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціаль­ного захисту» (3551-12 від 22.10.93 р.);

громадян, яким у встановленому порядку видано по­свідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорно­бильської катастрофи.

До розрахунків по земельному податку слід додавати спис­ки мешканців, що звільнені від його сплати та не включати відповідні земельні площі до об'єкту оподаткування.

Відповідно до абзацу 3 пункту 11 статті 12 Закону «Про плату за землю» Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські Ради можуть встановлюва­ти пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку в межах надход­ження засобів від сплати податку в їхні бюджети.

Відповідно до статті 14 Закону «Про плату за землю» суми податку щороку самостійно обчислюються Об'єднанням, за станом на 1 січня і до 1 лютого ці дані подаються державній податковій адміністрації.

Податок сплачується щоквартально рівними частками до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця (підстава — стат­тя 17 Закону «Про плату за землю»).

Податок з власників транспортних засобів та інших само­хідних машин і механізмів

Стягнення цього податку регулюється Законом України «Про податок з власників транспортних засобів та інших само­хідних машин і механізмів» № 1963-12 від 11.12.91 р. (в ре­дакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.97 р.).

Відповідно до статті 1 Закону України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» платниками податку є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні осо­би, а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби.

Відрахування і збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг

Об'єднання може бути платником податку на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг лише у випадку, коли здійснює ще будь-яку діяльність крім основ­ної (обслуговування, ремонту і реконструкції житлового будин­ку та утримання прибудинкової території). При цьому по цих операціях має вестися окремий облік.

Збір до Державного інноваційного фонду

Відповідно до абзацу 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про створення Державного інноваційного фонду» № 77 від 18.02.92 р. підприємства, Об'єднання і орга­нізації відраховують до інноваційного фонду кошти у розмірі 1 відсотка обсягу реалізації продукції (робіт, послуг).

Таким чином об'єднання може бути платником збору лише в разі наявності реалізації продукції (робіт, послуг). По цих операціях так само має вестися окремий облік.

В разі ж відсутності реалізації продукції (робіт, послуг) відрахування до інноваційного фонду не здійснюються.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів

Стягнення збору за спеціальне використання природних ре­сурсів регулюється статтею 43 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» № 1264 від 25.06.91 р. Порядок справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1494 від 16.08.99 р. Відповідно до пункту 2 цього порядку спеціаль­ним використанням водних ресурсів є використання води з водних об'єктів, що забрана із застосуванням споруд або технічних пристроїв та скидання в них зворотних вод. А пункт 16 визначає, що збір за використання водних ресурсів не справляється за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення.

Отже, Об'єднанню необхідно взяти довідку у підприєм- ства-водопостачальника, яка б засвідчувала той факт, що Об'єднання не використовує воду для виробничих потреб. На підставі цієї довідки Об'єднання не є платником збору за спеціальне використання водних ресурсів.

Якщо ж Об'єднання здійснює виробничу діяльність та ви­користовує для цього водні ресурси, воно може бути платни­ком збору. Нормативи збору за спеціальне використання вод­них ресурсів встановлені Постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни № 836 від 18.05.99 р. Зазначимо також, що для відповід­них категорій водокористувачів збір за спеціальне використан­ня водних ресурсів обчислюється із застосуванням ко­ефіцієнтів. Для підприємств житлового та комунального госпо­дарства, включаючи відомчі цей коефіцієнт складає 0,1 (підста­ва - пункт 8 ПКМУ № 1494 від 16.08.99 р.).

Комунальний податок

Відповідно до статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» № 56 від 20.05.93 р. комуналь­ний податок справляється з юридичних осіб, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогоспо­дарських підприємств.

Об'єктом оподаткування є фонд оплати праці, обчислений, виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів середньооблі­кової чисельності працівників, що працюють на підприємстві.

Порядок розрахунку середньооблікової чисельності праців­ників визначається «Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України», що затверджена наказом Міністерства статистики України № 171 від 7.07.95 р. та зареєстрована в Мінюсті 7.08.95 р. за № 287/828. Відповідно до пункту 1.14 Інструкції передбачаєть­ся два варіанти обчислення середньооблікової чисельності пра­цівників:

середньооблікова чисельність штатних працівників обліко­вого складу;

середньооблікова чисельність всього персоналу в еквіва­ленті повної зайнятості.

Для розрахунку комунального податку необхідно викорис­товувати середньооблікову чисельність штатних працівників облікового складу. Це означає, що зайнятий працівник врахо­вується тільки один раз (за місцем основної роботи) незалежно від терміну трудового договору та тривалості робочого часу. Таким чином Об'єднання не сплачує комунального податку за працівників, що працюють за сумісництвом.

Граничний розмір комунального податку не повинен пере­вищувати 10 відсотків річного фонду оплати праці, обчислено­го, виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Конкретна ставка податку затверджується місцевими орга­нами влади. Місцеві органи влади також мають право запро­ваджувати пільгові податкові ставки та повністю звільняти від сплати комунального податку певні категорії платників.

Розрахунок податку за встановленою формою подається податковим органам щоквартально в термін, встановлений для надання квартальної та річної бухгалтерської звітності.

На відміну від ОСББ, операційна діяльність професійного управителя оподатковується за загальними правилами згідно ви­мог податкового законодавства. Це:

податок на додану вартість із ставкою 20% згідно Зако­ну «Про податок на додану вартість» № 168 від 03.04.1997 р. по операціям з продажу товарів, робіт, послуг з терміном сплати протягом 10 днів після подання місячної (квартальної) декларації та терміном подання розрахунків у 20 днів по закі­нченні звітного місяця. Облік (нарахування, утримання) про­водиться: Дт 70, 71, 74, 643 - Кт 631, 644, 685, 377;

податок на прибуток із ставкою 25% згідно Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» № 283 від 22.05.1997 р. на оподаткований оборот за результатами підприємницької діяльності, передбаченої в статуті (валові до­ходи — валові витрати — амортизація) у вигляді квартального платежу протягом 10 днів після подання квартальної декла­рації та терміном подання розрахунків у 40 днів по закінченні звітного кварталу. Облік (нарахування, утримання) проводить­ся: Дт 981, 17- Кт 641;

прибутковий податок з громадян у розмірі 15% згідно Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.03 р. №889-ІУ від загального місячного доходу праців­ників послуг із сплатою під час нарахування заробітної плати та інших доходів та терміном подання розрахунків у 40 днів по закінченні звітного кварталу. Облік (нарахування, утриман­ня) проводиться: Дт 661 — Кт 641;

страхові внески на обов'язкове державне пенсійне стра­хування (у розмірі 33,2% (4%) — нарахування; 1-2% — утри­мання) з витрат на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших виплат та заохочень (не більше як з 8220 грн.), які сплачуються одночасно з отриманням коштів на оплату праці у банку протягом 20 днів після місяця нарахування зарплати. Розрахунок подається платником до органів Пенсій­ного фонду протягом 20 днів після звітного місяця. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 651; Дт 661 - Кт 651;

страхові внески на випадок безробіття згідно Закону України «Про загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття» від 27.11.03 р. № 1344-1V із ставкою податку в розмірі 1,3 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників; 0,5% — утримання, (але не більше ніж з 15 прожиткових мінімумів з працездатної особи), які сплачуються одночасно з отриманням коштів на оплату праці у банку. Розрахунки складаються наростаючим підсум­ком з початку року і подаються до центру зайнятості за місцем узяття на облік протягом 20 днів після закінчення кварталу. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 23, 91, 92, 93, 94 - Кт 653; Дт 661 - Кт 653;

страхові внески на загальнообов'язкове соціальне стра­хування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності із ставкою податку в розмірі 1,5 % з суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників; 0,5% — утримання, які сплачуються одночасно з отриманням коштів на оплату праці у банку. Для інвалідів ставка 1 %; 0,25% — утримання. Термін подання розрахунків — вони складаються наростаючим підсумком з початку року і подаються до центру зайнятості за місцем узяття на облік протягом 20 днів після закінчення кварталу. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 23, 91, 92, 93, 94 - Кт 652; Дт 661 - Кт 652;

збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань із став­ками нарахування залежними від класу професійного ризику, який розраховується і сплачується аналогічно попередньому. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 23, 91, 92, 93, 94 - Кт 654;

транспортний збір з річними ставками відповідно до коду Гармонізованої системи кодування за усі засоби, зареєст­ровані на 1 січня поточного року, який сплачується до 15 числа щоквартально з річним розрахунком до 1 березня. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 92 — Кт 641;

плата за землю із ставкою податку, яку визначають залежно від якості та розміщення ділянки на підставі кадастро­вої оцінки землі. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, що знаходиться у власності чи користуванні на умовах оренди. Термін сплати — щомісяця до ЗО числа наступного місяця. Термін подання річного розрахунку до 31 січня по закінченні року. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 92 — Кт 641;

збір за забруднення навколишнього середовища зі став­кою податку фіксованими сумами в гривнях за одиницю заб­руднювальних речовин та розміщення відходів. Об'єкт оподат­кування встановлюється за викиди стаціонарних джерел — на підставі лімітів, виходячи з фактичного обсягу викидів, норма­тивів збору та коригувальних коефіцієнтів (за викиди пересув­них джерел — виходячи з кількості використаного пального та його виду на підставі нормативів збору та коригувальних ко­ефіцієнтів). Термін сплати — протягом 10 днів після подання квартального розрахунку. Термін подання розрахунку протягом 40 днів по закінченні звітного кварталу — квартальний розра­хунок. Облік (нарахування, утримання) проводиться: Дт 92 — Кт 641;

комунальний податок, який є місцевим податком із ставкою 10 % неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожного середньоспискового працівника. Термін сплати — до 15 числа по закінченні 1-го та 2-го місяця кварталу, протягом 10 днів після подання квартального розрахунку — квартальний платіж. Термін подання розрахунку протягом 40 днів по закін­ченні звітного кварталу — квартальний розрахунок. Облік (на­рахування, утримання) проводиться: Дт 92 — Кт 641.

З урахуванням зазначеного, для прикладу наведемо для порівняння кореспонденції рахунків бухобліку операцій з управління будинком ОСББ та професійним управителем (табл. 4.12).