4.5. Надання та використання бюджетних дотацій на утримання будинку, джерела фінансування капітального ремонту

Підставою для надання Об'єднанню бюджетних дотацій на поточне утримання будинку є фінансовий план (кошторис над­ходжень і видатків) Об'єднання на відповідний бюджетний рік з поквартальним розподілом, узгоджений з управлінням житло­вого господарства міськвиконкому і поданий у відповідний фінансовий орган за місцем реєстрації Об'єднання.

Дотація є цільовою і може використовуватися лише на проведення робіт, передбачених кошторисом на поточне утри­мання будинку.

Щоквартально Об'єднання подає відповідному фінансовому органу звіт про фінансову діяльність Об'єднання. Фінансові органи мають право перевіряти фінансову діяльність Об'єднан­ня, яке отримує бюджетну дотацію.

Відповідно до п. 7 статті 10 Закону України «Про привати­зацію державного житлового фонду» колишні одноосібні влас­ники багатоквартирних будинків зобов'язані брати участь в проведенні їх ремонту, необхідність якого виникла в період або після завершення приватизації.

В період, доки зберігаються державні дотації на утримання житлового фонду, капітальний ремонт будинків, в яких ство­рені Об'єднання, незалежно від кількості приватизованих квартир, виконується за рахунок колишнього одноосібного власника.

Якщо в будинку приватизовано не всі квартири, вартість ремонту неприватизованої частини будинку фінансується його власником в повному обсязі.

Що стосується участі колишнього власника в ремонті при­ватизованої частини будинку, то він приймає участь в фінансу­ванні лише першого після початку приватизації капітального ремонту.

У разі необхідності повної заміни міжповерхового пере­криття будинку або відновлення несучої здібності основних конструктивних елементів (стін, перекриття) незалежно від тер­міну експлуатації будинку, частка участі колишнього власника в фінансуванні ремонту будинку складає 100 відсотків.

Якщо в будинку приватизовано всі квартири, колишній його власник фінансує проведення тільки першого після при­ватизації капітального ремонту будинку.

Розмір щорічних внесків власників квартир на проведення ремонту будинку визначається на підставі рішення загальних зборів співвласників будинку і не повинен бути меншим за розмір витрат на ремонт, який передбачено для державного житлового фонду.

Перший після приватизації ремонт будинку повинен мати комплексний характер, тобто включати виконання необхідних робіт для усунення виявлених в процесі обстеження пошкод­жень всіх елементів будинку. До переліку робіт, що підлягають виконанню під час першого ремонту, входять також роботи, пов'язані з підвищенням рівня благоустрою будинку та прибу- динкової території, влаштуванням відсутнього технічного об­ладнання, поліпшення експлуатаційних показників будинку (заміна суміщених покрівель будинку на шатрові, утеплення окремих ділянок стін). До складу робіт, що проводяться під час першого капітального ремонту, не входять роботи з ремонту окремих квартир, виконання яких належить до обов'язків власників або наймачів квартир.

Обстеження стану елементів будинку, що піддягають ре­монту, та розробка проектно-кошторисної документації на його проведення покладається на відповідні проектні організації. В обстеженні стану будинку повинні брати участь представники власників приватизованих квартир та представники колишньо­го власника будинку.

Наведений порядок проведення і фінансування капітально­го ремонту буде запроваджений після здійснення реформи сис­теми оплати праці і буде поширюватися як на колишніх влас­ників будинків, так і на їх правонаступників. На поточний момент, тобто до проведення реформи системи оплати праці, капітальні ремонти житлових будинків здійснюються за раху­нок держави незалежно від кількості приватизованих квартир.