4.3. Методика розрахунку вартості послуг з управління житловим будинком, визначення видатків на поточне утримання будинку та прибудинкової території

Відповідно до Наказу Держжитлокомунгоспу № 150 від 10.08.2004 р. «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» (далі Наказ 150) послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій включають санітарно-технічне обслуговування, об­слуговування внутрішньобудинкових мереж, освітлення, утри­мання ліфтів, поточний і капітальний ремонт.

Загальні вимоги до визначення вартості послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій встановлені По-


Приклад розрахунку надходжень коштів

Статті надходжень

Методика розрахунку

1

2

3

1.

Відшкодування власниками квартир (ме­шканцями) витрат на утримання будинку і прибудинкової території

1. В умовах збереження державних дотацій на утримання житлового фонду розмір відшкодування визначається виходячи із ставки квартирної плати для державного житлового фонду, затвердженої КМУ або іншим уповноваженим органом і загальної площі квартир, зайнятих власниками і квартиронаймачами, за виключенням належ­них мешканцям будинку сум пільг і субсидій.

С„, = (П, х Т„ + П2 х Т„ х К) х 12 мес. - С - П,

де Сщ, — сума відшкодування; Пі — загальна площа, що оплачується в одинарному розмірі (21 кв. м на кожного члена сім'ї плюс 10,5 кв. м на всю сім'ю); П2— надлиш­кова площа, що оплачується за підвищеною ставкою; Т„ — ставка квартирної плати; К — коефіцієнт підвищення ставки квартирної плати за надлишкову площу; С — сума субсидій; П — сума пільг

 

 

2. В умовах бездотаційного утримання житлового фонду розмір відшкодування ви­значається виходячи із кошторису витрат на утримання будинку, затвердженого зага­льними зборами членів Об'єднання

2.

Відшкодування витрат на утримання бу­динку за рахунок належних мешканцям будинку:

а)   пільг;

б)субсидій

а)   розмір відшкодування визначається згідно з розрахунками, виконаними Об'єднан­ням у відповідності з вимогами діючого законодавства;

б)   розмір відшкодування визначається згідно з розрахунками, виконаними відділами субсидій

3.

Відшкодування власниками нежитлових приміщень витрат на утримання будинку і прибудинкової території

Розмір відшкодування визначається, виходячи з кошторису видатків на утримання будинку і прибудинкової території, затвердженого загальними зборами Об'єднання пропорційно розміру частки майна власників нежитлових приміщень в будинку, якщо інше не передбачене Статутом Об'єднання

 

1

2

3

4.

Відшкодування витрат на технічне обслу­говування внутрішньобудинкових мереж і обладнання

Розмір відшкодування визначається, виходячи з суми, передбаченої кошторисом видатків на цю мету, згідно з угодами, укладеними з підприємствами постачальника­ми послуг

5.

Орендна плата за здане в оренду майно, що знаходиться в спільній власності чле­нів об'єднання

Розмір надходжень визначається у відповідності з договорами на оренду майна

6.

Відшкодування витрат на утримання при- будинкової території власниками (корис­тувачами) гаражів, сараїв, овочесховищ, комерційних кіосків, розміщених на при- будинкової території

Розмір відшкодування визначається виходячи з площі, яку займають власники (кори­стувачі), і норми відшкодування з 1 кв. м

7.

Комісійні збори з підприємств, що нада­ють населенню послуги через Об'єднання

Розмір надходжень визначається у відповідності з договорами, укладеними з підпри- ємствами-постачальниками послуг

8.

Інші надходження за надані Об'єднанням послуги

Розмір надходжень визначається у відповідності з договорами, укладеними зі спожи­вачами послуг

9.

Одноразовий збір коштів на ремонт чи утримання будинку

Розмір збору визначається за рішенням загальних зборів Об'єднання

10.

Дотація з бюджету на покриття збитків Об'єднання по поточному утриманню будинку

Розмір дотації визначається згідно з кошторисом витрат і надходжень, складеним за діючими на державних житлово-експлуатаційних підприємствах нормативами і узго­дженим з відповідними фінансовими органами

Д = В-Н,

де Д — дотація, В — видатки, Н — надходження


становою Кабінету Міністрів № 560 від 12.07.2005 р. «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утри­мання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типо­вого договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» (далі — постанова № 560).

Виходячи з вимог державного регулювання у житлово- комунальній сфері та вимог законодавства по соціальному за­хисту населення на послуги з управління житловим будинком не розповсюджуються житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Тому, щоб не погіршувати фінансовий стан мешканців, послугу з управління житловим будинком варто не визначати у договорі між власниками жит­лових будинків і управителем як окремий вид послуг (за яку може бути визначена плата). Договірні відносини власників з управителем укладаються на надання послуг:

з утримання будинків і споруд та прибудинкових тери­торій;

послуг централізованого водопостачання і водовідведення;

послуг з опалення та гарячого водопостачання;

послуг з організації (якщо ліцензії немає) або з вико­нання (якщо ліцензія є) капітальних ремонтів;

укладання тристороннього договору на надання послуг з водоканалом, який відповідатиме за якість ресурсу на вході в будинок та перевірення індивідуальних засобів обліку у спо­живачів;

інші послуги.

Калькуляційною одиницею є 1 кв. м загальної площі квартир будинку.

Економічно обґрунтований тариф на надання послуг з ут­римання будинків і споруд та прибудинкових територій підля­гає відповідно до законодавства погодженню уповноваженими органами з урахуванням податку на додану вартість.

Приклади розрахунків окремих статей витрат наведені нижче. Витрати повинні включати нормативні прямі та на­кладні витрати.

Адміністративно-управлінські витрати (АУВ)

Чисельність (Ч) адміністративно-управлінського персоналу (АУП) рекомендується визначати в залежності від загальної площі будинку:

до 5 тис. кв. м — 1 штатна одиниця;

понад 5 до 10 тис. кв. м — 2 штатні одиниці;

понад 10 до 15 тис. кв. м — 3 штатні одиниці;

понад 15 до 20 тис. кв. м — 5 штатних одиниць;

Оплата праці погодинно-преміальна.

Фонд оплати праці (ФОП) АУП включає в себе тарифну заробітну плату (Зт) і фонд преміювання (Фпр):

ФОП= Зт + Фпр.

Тарифна заробітна плата (Зт) визначається виходячи з роз­рахункової чисельності АУП, посад (П) і діючих посадових окладів (О):

Зт = (П, х О, + П2 х 02...) х 12 міс.

Фонд преміювання (Фпр) рекомендується визначати в розмірі 50 відсотків від заробітної плати за посадовими окладами.

Нарахування на заробітну плату проводиться в розмірах згідно з нормативами.

Канцелярські і господарчі витрати визначаються:

канцелярські витрати (бухгалтерські книги, журнали, бланки, папір та інше) в залежності від потреби для нормальної організації бухгалтерського обліку і діючих цін;

господарчі витрати при наявності офісу (опалення, елект­роенергія, вода, каналізація, телефон) у відповідності з угода­ми, укладеними з підприємствами, що надають послуги.

Відповідно до пунктів 33—36 Постанови № 560 до складу накладних витрат відносяться загально-виробничі та адмініст­ративні витрати:

Загально-виробничі витрати:

заробітна плата (майстри, паспортисти);

відрахування на соціальні заходи;

амортизація основних заходів виробничого призначення.

Адміністративні витрати:

оплата праці адмінуправлінського персоналу;

відрахування на соціальні заходи;

витрати на службові відрядження;

оплата консультаційно-інформаційних послуг;

виготовлення кошторисної документації;

навчання, перепідготовка кадрів;

податки,збори;

амортизація;

інші (оренда абонскриньки, електронна пошта, сангігієнічні засоби тощо).

На підставі інформації про фонд оплати праці основних робітників та суми накладних витрат визначається рівень на­кладних витрат до фонду оплати праці у відсотках. Цей відсо­ток використовується при визначенні окремих видів послуг, що включені до розрахунку тарифу на утримання будинку, споруд, прибудинкової території.

Розрахунок нормативних прямих витрат

Видатки на утримання обслуговуючого персоналу (двірники, прибиральниці, садівники)

Витрати на утримання двірників:

Чисельність двірників (Ч) рекомендується визначати вихо­дячи з обсягів прибудинкової території та інших об'єктів, що обслуговуються, приведених до одного еквіваленту (Ое) та норм обслуговування (Н) на одного двірника, встановлених виконкомами місцевих Рад народних депутатів:

Чосн = Ое : Н.

Крім цього, додатково визначається чисельність двірників на підміну в дні відпустки, святкові і вихідні дні:

Чпід = Чосн х (Двідп + Дсвят+ Двих)/Дробочі.

Загальна чисельність двірників визначається: Чзаг = Чосн + Чпід.

Оплата праці погодинно-преміальна.

Фонд оплати праці двірників (ФОП) включає в себе тариф­ну заробітну плату (Зт), фонд преміювання (Фпр) і доплати за роботу в святкові дні (Зс):

ФОП = Зт + Фпр + Зс.

Тарифна заробітна плата (Зт) визначається, виходячи із за­гальної чисельності двірників (Чзаг) і діючого місячного окла­ду двірника (О):

Зт = Чзаг х О х 12 міс.

Фонд преміювання (Фпр) двірників рекомендується визна­чати в розмірі 80 відсотків від тарифної заробітної плати.

Доплата за роботу в святкові дні (Зс) визначається, виходя­чи з того, що оплата в святкові дні проводиться за подвійним тарифом:

Зс = ДсхО : 25,4,

де Де — святкові людино-дні;

О — місячний оклад;

25,4 — середнє число робочих днів на місяць.

Нарахування на заробітну плату проводиться в розмірах згідно з нормативами.

Вартість спецодягу для двірників визначається виходячи з установленого переліку спецодягу, що видається двірнику, тер­міну його зносу в місяцях, діючих цін на різні види спецодягу і чисельності двірників:

Вс = Чзаг X (Ц, : Т, X 12 міс. + Ц2 : Т2 х х 12 міс. + Ц3 : Т3 х 12 міс...),

де Вс — вартість спецодягу на рік;

Чзаг — чисельність двірників;

Ц,,2,3 — діючі ціни на спецодяг;

ТР2,3 — термін зносу різних видів спецодягу.

За рішенням загальних зборів може бути встановлено інший порядок надання спецодягу та термін його зносу.

Видатки на утримання прибиральниць та садівників

Чисельність прибиральниць та садівників (Чпр) визна­чається, виходячи з площі приміщень, що прибираються та обслуговуваються (горизонтальна поверхня) (П), та встановле­них норм обслуговування (Нпр):

Ч = П : Н.

Оплата праці погодинно-преміальна.

Фонд оплати праці (ФОП) прибиральниць і садівників включає в себе тарифну заробітну плату (Зт) і фонд премію­вання (Фпр):

ФОП = Зт + Фпр.

Тарифна заробітна плата (Зт) визначається, виходячи із за­гальної чисельності прибиральниць (Чпр) і садівників (Чс) і діючих місячних окладів (Опр, Ос):

Зт = (Чпр х Опр + Чс х Ос) х 12 міс.

Фонд преміювання (Фпр) прибиральниць і садівників реко­мендується визначати в розмірі 80 відсотків від тарифної заро­бітної плати

Нарахування на заробітну плату проводиться в розмірах згідно з нормативами.

Розрахунки виконуються на підставі даних про площі схо­дових кліток та загальну площу квартир, підвалів, горищ, бой- лерних, які містяться у технічних паспортах, мають бути уточ­нені і оформлені актами Бюро технічної інвентаризації (далі БТІ) відповідно до вимог законодавства (п. 9.4 Наказу Держ- житлокомунгоспу від 04.08.97 р. № 59) та нормативної чисель­ності прибиральників відповідно до Типових норм часу та норм обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятого утриманням житлового фонду і затвердженого тим же наказом.

Основну заробітну плату розраховують відповідно до струк­тури оплати праці та мінімальних гарантій щодо оплати праці згідно Закону України «Про оплату праці», Кодексу законів про оплату праці з врахуванням положень Галузевої угоди між Держжитлокомунгоспом України та ЦК профспілки праців­ників ЖКГ і Колективним договором управителя.

Матеріальні витрати розраховують з врахуванням Наказу № 59. Вартість спецодягу і миючих засобів визначається вихо­дячи з установленого переліку спецодягу, що видається приби­ральниці і садівнику, терміну його зносу і діючих цін. Розра­хунок здійснюється як і для двірників.

Розраховуються також накладні витрати, відрахування на соціальні заходи, обов'язкові платежі до бюджету (комуналь­ний податок).

Обсяг послуг, що надаватиметься споживачам може бути і нормативним і іншим, узгодженим із власниками будинку.

Видатки на утримання будинкового господарства

Витрати на вивезення побутового сміття (Всм) визнача­ються виходячи з чисельності мешканців, що проживають в будинку (Чм), норми накопичення сміття на одного мешканця на рік (Нсм) та норми накопичення негабаритних відходів на рік (Нкр), затверджених наказом Мінбуду України від 10.01.06 р. № 7 «Норми утворення твердих побутових відходів для населених пунктів України» і узгоджених з транспортним підприємством тарифів (Т) (Порядок формування і погодження тарифів на вивезення твердих побутових відходів затверджений Постановою КМ України «Про затвердження Порядку форму­вання тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів» від 26.07.2006 р. № 1010). Для підприємств-моно- полістів при формуванні тарифів діють обмеження рівня рента­бельності (розпорядження облдержадміністрації). Обсяг послуг, що надаватиметься споживачам, може бути і нормативним і іншим, узгодженим із власниками будинку:

Всм = Чм х (Нем + Нкр) х Т,

де Всм — витрати на вивезення побутового сміття;

Чм — чисельність мешканців будинку;

Нем — норма накопичення сміття на одного мешканця на рік (куб. м);

Нкр — норма накопичення крупногабаритного сміття на одного мешканця на рік (куб. м);

Т — тариф на вивезення 1 кв. м побутового сміття.

Витрати на електроенергію освітлення місць загального ко­ристування, на електроенергію ліфтів, на експлуатацію водо- підкачки, систем пожежогасіння і димовидалення (СПІД), зам­ково-переговорних пристроїв (ЗПП), антен колективного кори­стування (АКК) розраховуються згідно з показниками лічиль­ників за попередній період.

В разі відсутності лічильників при розрахунках вартості цих витрат рекомендується користуватися «Нормами витрат елект­роенергії на експлуатацію житлового фонду» РТМ 204 УРСР 115-85.

При розрахунках потреби в електроенергії необхідно засто­совувати коефіцієнт використання передбачених потужностей, який визначається як відношення фактичної кількості встанов­лених електроламп до кількості, передбаченої проектом.

Витрати на електроенергію для освітлення місць загального користування визначаються відповідно до Постанови № 560 (пункт 26):

Ве = Пж : 100 х Не х К х Т,

де Ве — витрати на електроенергію;

Пж — житлова площа будинку (кв. м);

Не — норма витрати електроенергії (кВт год 100 кв. м);

К — коефіцієнт використання потужності;

Т — тариф за 1 кВт год.

Витрати на електроенергію на експлуатацію ліфтів визнача­ються:

Ве = Пж : 100 х Не х Т,

де Ве — витрати на електроенергію;

Пж — житлова площа будинку (кв. м);

Не — норма витрати електроенергії (кВт год 100 кв. м.);

Т — тариф за 1 кВт год.

Витрати електроенергії на експлуатацію водопідкачки, сис­тем пожежогасіння і димовидалення, замковопереговорних пристроїв, антен колективного користування визначаються:

Ве = Пж : 100 х Нспід х Т + Пж : 100 х Нзпп х Т + + Пж: 100 х Накк х Т + Пж : 100 х Нвод х Т.

Витрати на дератизацію та дезинсещію визначаються ви­ходячи із площі приміщень, які потребують санітарної оброб­ки, і тарифів, узгоджених з санітарно-епідеміологічними служ­бами, згідно з укладеною угодою відповідно до пунктів 14 та 15 Постанови № 560:

Вдер = Пдер х Тдер х Чобр; Вдез = П дез х Т дез х Чобр,

де Вдер, Вдез — витрати на дератизацію, дезинсекціїо;

Пдер, Пдез — площа, що підлягає дератизації, дезинсекції; Тдер, Тдез — тарифи на дератизацію, дезинсекцію за одну обробку;

Чобр — число обробок на рік.

Витрати на заготівлю посипочного матеріалу на рік визна­чаються, виходячи з норми заготівлі (3 куб. м на 1 двірника на рік) і діючих цін на 1 куб. м посипочного матеріалу з ураху­ванням вартості транспортних послуг:

Взп = Чдв х 3 куб. м х Цп + Втр,

де Взп — вартість заготівлі посилочного матеріалу; Чдв — чисельність двірників;

З куб. м — норма на одного двірника; Цп — ціна 1 куб. м посилочного матеріалу; Втр — вартість транспортних послуг.

Витрати на утримання сміттєзбірників на рік визначають­ся, виходячи з обсягу накопичення сміття, місткості смітгєзбірника, терміну його зносу і діючих цін на контейнери та сміттєзбірники:

Всмз = (Чм х Нем) : (365 дн. х Мсмз х Тзн) х Цсмз,

де Всмз — витрати на утримання сміттєзбірників; Чм — чисельність мешканців будинку; Нем — норма накопичення сміття на мешканця на рік; Мсмз — місткість смітгєзбірника; Тзн — термін зносу смітгєзбірника; Цсмз — діюча ціна на сміттєзбірники.

Витрати на утримання інвентарю для двірників на рік виз­начаються виходячи з розрахункової чисельності двірників, норми інвентарю на одного двірника, терміну зносу інвентарю та діючих цін на інвентар:

Вінв = Чдв (11 : Тзн, х Ц, + 12 : Тзн2 х Ц2 ... і т. д.),

де Вінв — витрати на утримання інвентарю на рік; 11, 12... — кількість одиниць інвентарю в наборі; Тзн,, Тзн2... — термін зносу різних предметів в роках; Ц,, Ц2... — діючі ціни на інвентар; Чдв — чисельність двірників.

Перелік інвентарю і засобів прибирання, що видаються двірнику, а також термін зносу окремих предметів приведені в

додатку.

Витрати на утримання інвентарю для прибиральниць на рік визначаються, виходячи з чисельності прибиральниць, норми інвентарю на одну прибиральницю на рік і діючих цін на інвентар:

Вінв = Чпр (11 х Ц, + 12 х Ц2 + 13 х Ц3... і т. д.),

де Вінв — витрати на утримання інвентарю;

11, 12, 13 — кількість одиниць інвентарю в наборі; Ц,, Ц2, Ц3... — діючи ціни на інвентар; Чпр — чисельність прибиральниць.

Витрати на утримання протипожежного інвентарю на рік визначаються, виходячи з норми (набору) інвентарю на буди­нок, терміну зносу різних предметів і діючих цін на інвентар:

Вінв =11: Тзн, х Ц, + 12 : Тзн2 х Ц2 + 13 : Тзн3 х Ц3 і т. д.,

де Вінв — витрати на утримання інвентарю;

11, 12, 13 — кількість одиниць інвентарю в наборі; ІД,, Ц2, Ц3... — діючі ціни на інвентар;

Норми інвентарю визначаються органами протипожежної безпеки.

Витрати на оплату води, що йде на полив, визначаються виходячи з площі, що підлягає поливу (двір, газони, клумби, зелені насадження), норм витрат води на полив Ікв. м площі, затверджених виконкомами місцевих Рад і діючих тарифів за 1 куб. м води:

Вв = [(Пдв х Ндв х Дпд) + (Пгаз х Нгаз х Дпг) +

+ (Зн х Нз х Дпз) +...)] х Тв,

де Вв — витрати на оплату води;

Пдв, Пгаз — площа двору, газону, що поливається; Дпд, Дпг, Дпз — періодичність поливу в днях на рік; Зн — кількість зелених насаджень, що поливаються; Ндв, Нгаз, Нз — норма витрати води на 1 полив 1 кв. м газону двора, 1 дерево;

Тв — тариф за 1 куб. м води.

Видатки на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання (водопроводу, каналізації, центрального опалення, гарячого водопостачання, електроенергії)

У разі здійснення технічного обслуговування внутрішньобу­динкових мереж та обладнання об'єднанням відповідні витрати відшкодовуються виробниками послуг на підставі укладених договорів.

Розрахунок витрат на технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем визначається відповідно до Постанови № 560 (пункт 13).

Чисельність робітників (слюсарів-сантехників, електромон­терів, електрогазозварювальників, водіїв) і майстрів визна­чається виходячи з обсягів обслуговування (житлова площа будинку, кількість квартир, види обладнання та ін.), які прий­маються по технічному паспорту і норм обслуговування на одного робітника (майстра).

Приклад розрахунку чисельності робітників і майстрів, не­обхідних для технічного обслуговування внутрішньобудинко- вих мереж і обладнання, наведено в табл. 4.4.

Оплата праці погодинно-преміальна.

Фонд оплати праці (ФОП) робітників включає в себе та­рифну заробітну плату (Зт) і фонд преміювання (Фпр):

ФОП = Зт + Фпр.

Тарифна заробітна плата (Зт) визначається, виходячи з-роз­рахункової чисельності робітників (Чр), діючих часових тариф­них ставок відповідних розрядів (Тс) і річного балансу робочо­го часу (Бр):

Зт = Чр х Тс х Бр.

Фонд преміювання (Фпр) рекомендується визначати в розмірі 80 відсотків від тарифної заробітної плати:

Фпр = Зт х 80%/100%.

Нарахування на заробітну плату проводяться згідно з нор­мативами.

Витрати на матеріали і інструмент визначаються, виходячи з норм, терміну зносу і діючих цін.

Сума амортизаційних відрахувань на обладнання майсте­рень визначається, виходячи з норм амортизації і балансової вартості основних засобів майстерень (при їх наявності).


Розрахунок чисельності робітників, необхідних для технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання

Показники

Один, виміру

Підстава для розрахунку

Адреси будинків

Грушев- ського, 19

Кловський узвіз, 7

1

2

3

4

5

6

1.

Вихідні дані для розрахунку (приймаються по технічному паспорту). Дані, яких не вистачає в технічному паспорті, одержують шляхом спеціальних підрахунків, обмірів, оформлених актом

 

 

 

 

1.1.

Загальна площа квартир будинку

кв. м

 

3177

5527

1.1.2.

в т. ч. житлова площа

кв. м

 

2149

3871

1.2.

Площа нежитлових приміщень, що здаються в оренду

кв. м

 

116

 

1.3.

Та ж, приведена до житлової

кв. м

п. 1.2 : 3

39

1.4.

Та ж, приведена до квартир

 

п. 1.2: 100 кв. м

1

1.5.

Кількість квартир

кварт.

 

20

64

1.6.

Кількість поверхів

поверх.

 

5

16

 

1

2

3

4

5

6

1.7.

Обладнання будинку

кв. м жит. пл.

 

 

 

 

• електроенергія;

і,

 

2149

3871

 

• водопровід;

и

 

2149

3871

 

• каналізація;

к

 

2149

3871

 

• ванни;

к

 

2149

3871

 

• центральне опалення;

к

 

2149

3871

 

• гаряче водопостачання;

п

 

2149

3871

 

• водопідкачка;

шт.

 

 

• електродвигуни

шт.

 

1.8.

Квартири із закритою електропроводкою

квартир, привед.

п. 1.5+п. 1.4

21

64

1.9.

Квартири із відкритою електропроводкою

м

 

 

 

2.

Розрахунок чисельності робітників, необхідних для обслуговування

 

 

 

 

2.1.

Водопровід і каналізація

 

 

 

 

2.1.1.

Кількість квартир

кв.

п. 1.5+п. 1.4

21

64

2.1.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.16. п. 1.2

310

310

 

1

2

3

4

5

6

2.1.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п.2.1.1 : п. 2.1.2

0,07

0,21

2.2.

Центральне опалення від будинкової котельні з примусовою циркуляцією

 

 

 

 

2.2.1.

Житлова площа

кв. м

п.1.1.2+п. 1.3

2.2.2.

Норма обслуговування

к

таб. 3.16. п.2.1

19000

19000

2.2.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п.2.2.1:п.2.2.2

 

 

2.3.

Центральне опалення від ТЕЦ, районної, квартальної, а також будинкової котельні з природною циркуляцією

 

 

 

 

2.3.1.

Житлова площа

кв. м

П.1.1.2+П.1.3

2188

3871

2.3.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.16. п. 3.1

23000

23000

2.3.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п. 2.3.1 : 2.3.2

0,1

0,17

2.4.

Гаряче водопостачання від будинкової котельні з примусовою циркуляцією

 

 

 

 

2.4.1.

Житлова площа

кв. м

п.1.1.2+п.1.3

2.4.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.16. п. 2.2

31000

31000

2.4.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п. 2.4.1 : п. 2.4.2

 

 

 

1

2

3

4

5

6

2.5.

Гаряче водопостачання від ТЕЦ, районної, квартальної, а також будинкової котельні з природною циркуляцією

 

 

 

 

2.5.1.

Житлова площа

кв. м

п.1.1.2+п.1.3

2188

3871

2.5.2.

Норма обслуговування

     II  

таб. 3.16. п. 3.2

42000

42000

2.5.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п.2.5.1:п.2.5.2

0,05

0,09

2.6.

Всього слюсарів-сантехніків

чол.

п. 2.1.3 +п. 2.2.3 + 2.3.3 + 2.4.3+2.5.3

0,22

0,47

2.7.

Електромережі і електрообладнання

 

 

 

 

2.7.1.

Кількість квартир із закритою проводкою

квартир

п. 1.5+п. 1.4

21

64

2.7.2.

Норма обслуговування

и

таб. 3.17. п.1

1450

1450

2.7.3.

Чисельність електромонтерів

чол.

п.2.7.1:п.2.7.2

0,01

0,04

2.7.4.

Кількість квартир з відкритою проводкою

кварт.

п. 1.9+п. 1.4

 

 

2.7.5.

Норма обслуговування

и

таб. 3.17. п. 2

950

950

2.7.6.

Чисельність електромонтерів

чол.

п.2.7.4:п.2.7.5

2.7.7.

Кількість електродвигунів

шт.

п. 1.7

2.7.8.

Норма обслуговування

     н   

таб. 3.17. п.З

40

40

2.7.9.

Чисельність електромонтерів

чол.

п.2.7.7:п.2.7.8

 

 

1

2

3

4

5

6

2.8.

Електрогазозварювальні роботи

 

 

 

 

2.8.1.

Житлова площа

кв. м

П.1.1.2+П.1.3

2188

3871

2.8.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.19. п. 1

80000

80000

2.8.3.

Чисельність слюсарів-сантехніків

чол.

п. 2.8.1 : п. 2.8.2

0,03

0,05

2.9.

Перевезення вантажів, людей, інструменту

 

 

 

 

2.9.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.1.2 + п. 1.3

2188

3871

2.9.2.

Норма обслуговування

н

таб. 3.18. п. 1

60000

60000

2.9.3.

Чисельність водіїв

ЧОЛ.

п. 2.9.1 : п. 2.9.2

0,04

0,07

2.10.

Разом робітників

чол.

п.2.6+п.2.7.3 + 2.7.6+2.7.9 + 2.8.3+2.9.3

0,3

0,63

2.11.

5% на інші роботи

II

п. 2.10x0,05

0,02

0,03

2.12.

Всього робітників

II

П.2.10+П.2.11

0,3

0,7

3.

Розрахунок чисельності майстрів, необхідних для обслуговування

 

 

 

 

3.1.

Чисельність робітників

чол.

п.2.12

0,3

0,7

3.2.

Норма на 1 майстра

II

таб. 3.22. п. 2, 3

25

25

3.3.

Чисельність майстрів

II

п.3.1. :3.2

0,01

0,03


Витрати на спецодяг для сдюсарів-сантехніків, електромон­терів, електрогазозварювальників визначаються, виходячи з пе­реліку спецодягу (табл. 3.27) і терміну його зносу в місяцях, діючих цін на різні види спецодягу і чисельності робітників відповідних професій:

Вс\с = Чс (Ц, : Т, х 12 міс. + Ц2: Т2 х 12 міс...), Вс\сл = Чсл (Ц, : Т, х 12 міс. + Ц2 : Т2 х 12 міс...), Вс\ег = Чс\ег (Ц, : Т, х 12 міс. + Ц2 : Т2 х 12 міс...),

де Вс\с, Вс\сл, Вс\ег — вартість спецодягу слюсарів-сан- техніків, електромонтерів, електрогазозварювальників;

Чс, Чсл, Чег — чисельність робітників;

ІД,, ІД2 — ціни на спецодяг;

Т,, Т2 — термін зносу спецодягу в місяцях.

Витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт конструктивних елементів будинку

Витрати на технічне обслуговування і поточний ремонт конструктивних елементів будинку визначаються відповідно до Постанови № 560 (пункт 19) по елементам згідно державних будівельних норм і правил:

покрівля;

дерев'яні і кам'яні конструкції;

бетонні і залізобетонні конструкції;

печі, димоходи і вентканали;

віконні і дверні заповнення;

поштукатурені і покрашені поверхні.

Чисельність робітників (покрівельників, теслярів, столярів, штукатурів, малярів, мулярів, пічників, майстрів) визначається, виходячи з обсягів обслуговування (площа і вид покрівлі, жит­лова площа, група капітальності будинку, матеріали стін і інше), які приймаються по технічному паспорту, і норм обслу­говування на одного робітника (майстра) (наведені в табл. 3.9- 3.14, 3.19, 3.22).

Приклад розрахунку чисельності робітників і майстрів, не­обхідної для технічного обслуговування і ремонту конструктив­них елементів будинку, наводиться в табл. 4.5.

Оплата праці погодинно-преміальна.

Фонд оплати праці (ФОП) робітників включає в себе та­рифну заробітну плату (Зт) і фонд преміювання (Фпр):

ФОП = Зт + Фпр.

Тарифна заробітна плата (Зт) визначається, виходячи з роз­рахункової чисельності робітників (Чр), діючих часових тариф­них ставок відповідних розрядів (Тс) і річного балансу робочо­го часу (Бр):

Зт = Чр х Тс х Бр.

Фонд преміювання (Фпр) рекомендується визначати в розмірі 80 відсотків від тарифної заробітної плати.

Нарахування на заробітну плату проводяться в розмірах згідно з нормативами.

Витрати на матеріали і інструмент визначаються, виходячи із норм, терміну зносу і діючих цін.

Витрати на спецодяг робітників відповідних професій виз­начаються виходячи з переліку спецодягу (табл. 3.27), терміну його зносу в місяцях, діючих цін і чисельності робітників.

Видатки на технічне обслуговування ліфтів визначаються виходячи з кількості ліфтів, їх типу, тарифів, узгоджених із спеціалізованими підприємствами, у відповідності з укладени­ми угодами. Для підприємств-монополістів при формуванні ціни діє обмеження рівня рентабельності (розпорядження об- ладміністрації).

Видатки на технічне обслуговування систем пожежогасіння і димовидалення, електроплит, замково-переговорних пристроїв визначаються виходячи із кількості одиниць і типу обладнан­ня, тарифів, узгоджених із спеціалізованими підприємствами, у відповідності з укладеними угодами відповідно до Постанови № 560 (пункт 16). Для підприємств-монополістів при форму­ванні цін діють обмеження рівня рентабельності.


Розрахунок чисельності робітників і майстрів, необхідних для технічного обслуговування і поточного ремонту конструктивних елементів будинку

Показники

Один, виміру

Підстава для розрахунку

Адреси будинків

Грушев- ського, 19

Кловський узвіз, 7

1.

2

3

4

5

6

1.

Вихідні дані для розрахунку приймаються по тех­нічному паспорту. Дані, яких не вистачає в технік- ному паспорті, одержують шляхом спеціальних підрахунків, обмірів, які оформлені актом

 

 

 

 

1.1.

Площа покрівлі

кв. м

 

1200

950

1.2.

Матеріал покрівлі

 

 

азбесто­цемент

м'яка

1.3.

Термін експлуатації будинку

років

 

25

8

1.4.

Група капітальності будинку

гр.

 

4

3

1.5.

Житлова площа будинку

кв. м

 

2149

3871

1.6.

Площа нежитлових приміщень

кв. м

 

116

1.6.1.

Та ж, приведена до житлової

кв. м

 

39

 

1.7.

Кількість вентканалів

шт.

 

40

128

2.

Розрахунок чисельності робітників, необхідних для обслуговування

 

 

 

 

2.1.

Покрівельні роботи

 

 

 

 

2.1.1.

Площа покрівлі

кв. м

п. 1.1

1200

950

 

1

2

3

4

5

6

2.1.2.

Норма обслуговування

и

таб. 3.9. п. 3,4

12100

9700

2.1.3.

Чисельність покрівельників

чол.

п. 2.1.1 : п.2.1.2

0,1

0,1

2.2.

Теслярські роботи

 

 

 

 

2.2.1.

Житлова площа

кв. м

П.1.5+П. 1.6.1

2188

3871

2.2.2.

Норма обслуговування

 

таб. 3.10. п. 1,2

17900

20900

2.2.3.

Чисельність теслярів

чол.

п.2.2.1:п.2.2.2

0,12

0,19

2.3.

Столярні роботи

 

 

 

 

2.3.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.5+ п. 1.6.1

2188

3871

2.3.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.11. п. 1,2

21900

32100

2.3.3.

Чисельність столярів

чол.

п.2.3.1 : п. 2.3.2

0,1

0,12

2.4.

Штукатурні роботи

 

 

 

 

2.4.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.5+ п. 1.6.1

2188

3871

2.4.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.12.

43700

50900

2.4.3.

Чисельність штукатурів

чол.

п. 2.4.2 :2.4.2

0,05

0,08

2.5.

Малярні роботи

 

 

 

 

2.5.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.5 + п. 1.6.1

2188

3871

2.5.2.

Норма обслуговування

II

таб. 3.13., п.1,2

29000

33800

2.5.3.

Чисельність малярів

чол.

п. 2.5.1:2.5.2

0,08

0,12

2.6.

Мулярні роботи

 

 

 

 

2.6.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.5 +п. 1.6.1

2188

3871

 

1

2

3

4

5

6

2.6.2.

Норма обслуговування

о

табл. 3.14., п. 1,2

25000

28000

2.6.3.

Чисельність мулярів

чол.

п. 2.6.1: 2.6.2

0,08

0,12

2.7.

Пічні роботи

 

 

 

 

2.7.1.

Кількість вентканалів

шт.

п. 1.7

40

128

2.7.2.

Норма обслуговування

 

табл. 3.15. п.2

5000

5000

2.7.3.

Чисельність пічників

чол.

п. 2.7.1 : 2.7.2

0,01

0,03

2.8.

Разом робітників

чол.

п.2.1.3+п.2.2.3+2.3.3+ п. 2.4.3 + П.2.5.3 + 2.6.3 + п. 2.7.3

0,46

0,64

2.9.

5% на інші роботи

11

п. 2.8 х 5%

0,02

0,03

2.10.

Всього робітників

II

п. 2.8+2.9

0,5

0,7

3.

Розрахунок чисельності майстрів, необхідних для обслуговування

 

 

 

 

3.1.

Чисельність робітників

чол.

п.2.10

0,5

0,7

3.2.

Норма на 1 майстра

11

табл.5.25. п.2

25

25

3.3.

Чисельність майстрів

11

п. 3.1 :п. 3.2

0,02

0,03

4.

Розрахунок чисельності майстрів на профілактичні та непередбачені огляди

 

 

 

 

4.1.

Житлова площа

кв. м

п. 1.5 +п. 1.6

2188

3871

4.2.

Норма на 1 майстра

11

табл.3.22. п.1:п2

25000

25000

4.3.

Чисельність майстрів

чол.

п. 4.1 : п. 4.2

0,09

0,16


Витрати на технічне обслуговування систем диспетчеризації відповідно до Постанови № 560 (пункт 12) включають витрати на заробітну плату, відрахування на соціальні заходи, накладні витрати, матеріали та обов'язкові платежі до бюджету і відно­сяться на 1 кв. м загальної площі квартир будинку.

Сума амортизаційних відрахувань на основні засоби визна­чається виходячи з норм амортизації і балансової вартості ос­новних засобів (при їх наявності).

Видатки на технічну інвентаризацію визначаються у відпов­ідності з угодою, укладеною з органами техінвентаризації на підставі узгоджених тарифів.

Видатки на банківське обслуговування, аудиторську пере­вірку, підготовку кадрів визначаються у відповідності з укла­деними угодами.

Вказані в розрахунках видатків нормативи використову­ються обов'язково при складанні кошторису видатків для виз­начення розміру дотацій на поточне утримання будинку.

В умовах бездотаційного утримання будинку вказані норма­тиви можуть використовуватись як орієнтири для планування видатків. Конкретний розмір витрат по кожній статті коштори­су визначається правлінням об'єднання і затверджується на загальних зборах.