4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВИТЕЛЯ

Планування, облік і контроль є обов'язковими і не­від'ємними складовими частинами господарської діяльності юридичної особи, управителя житловим будинком, незалежно від його організаційно-правової форми господарювання: кому­нального унітарного господарства, господарського товариства чи то ОСББ із способами самоуправління чи професійного управління.

Питання організації бухгалтерського обліку належить до компетенції власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) згідно з установчими документами та зако­нодавством.

Управитель може обрати одну з-поміж таких форм:

самостійного ведення бухгалтерського обліку та складан­ня фінансової звітності;

шляхом введення посади бухгалтера або створення бух­галтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

залучення аудиторської фірми;

залучення спеціаліста-бухгалтера — приватного підприєм­ця на договірних засадах.