3.2.3. Роботи з внутрішньо будинковими мережами та обладнанням

Центральне опалення та гаряче водопостачання

Управитель і працівники, що обслуговують системи опален­ня, повинні знати діючі постанови органів місцевого самовря­дування з питань, що стосуються опалення житлових будинків та інструкції для персоналу, що обслуговує системи теплопоста­чання; ознайомити мешканців будинку з правилами користу­вання квартирними нагрівальними приладами, а також з захо­дами, які необхідно прийняти при аваріях в системі.

Система центрального опалення житлового будинку в опа­лювальний сезон повинна працювати безперебійно і забезпечу­вати нормальну температуру повітря у всіх приміщеннях. Сис­тема гарячого водопостачання житлового будинку повинна за­безпечувати безперебійну подачу гарячої води розрахункової температури з мінімальними витратами тепла.

Під час опалювального сезону по будинку складають опис несправностей системи опалення, що підлягають усуненню в нео­палюваний сезон. Опис необхідно вести регулярно, тому що він є основою для складання переліків ремонтних робіт, профілакти­ки і підготовки систем до наступного опалювального сезону.

Зазвичай у літній період проводять такі роботи:

ревізію арматури та обладнання приладів КВП й автома­тики, усунення щілин в обмуруванні котлів і димоходів;

промивання систем опалення та гарячого водопостачання, ревізію арматури й обладнання, усунення постійних і періодич­них засмічень каналів, відновлення зруйнованої або заміну не­достатньої теплової ізоляції труб у камерах, підземних каналах і підвалах (технічних підпіллях).

Перед початком опалювального сезону необхідно перевірити:

справність світлової і силової електропроводок у ко­тельні і тепловому пункті, арматури, засобів обліку та регулю­вання споживання води і теплової енергії, пускової апаратури і світильників;

наявність протипожежного устаткування, аптечок, на­писів про заборону входу в котельню чи тепловий пункт сто­роннім особам, справність дверних запорів у приміщеннях ко­телень і теплових пунктів, де немає постійних чергових.

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах дефектів в роботі систем опалення та гарячого водопос­тачання будинків своїми силами виконуються такі роботи:

огляд та підтягування на трубах системи контргайок, муфт або їх заміна;

виправлення ушкоджень ізоляції на трубах центрального опалення;

утеплення труб та приладів, що проходять у відкритих та охолоджених місцях;

утеплення приміщень котельні;

виправлення та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок;

виправлення насосів, вентиляторів, двигунів;

виправлення ґрат та жалюзів вентиляційних отворів;

усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі центрального опалення;

зміна окремих секцій опалювальних пристроїв та неве­ликих ділянок трубопроводу при усуненні нещільностей, про­токів та зазорів у трубах;

дрібний ремонт електроосвітлення та силової проводки;

частковий ремонт вентиляційних коробів у приміщеннях з укріпленням існуючих плит та промазуванням тріщин, укрі­плення вентиляційних жалюзійних ґрат;

усунення зворотних схилів в трубопроводах та приладах центрального опалення. Там, де не вдається усунути зворотні схили або повітряні мішки — встановлення повітряних кранів;

укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб та приладів центрального опалення;

улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі;

виправлення утеплення розширювальних баків на го­рищі, зливних та повітряних труб, вантузів тощо;

усунення сирості в приміщенні котельні із забиванням окремих ушкоджень, ізоляцією підлоги та улаштуванням ого­рож для захисту від атмосферних опадів при вході;

виправлення та перемурування боровів, просушування їх, усунення підсосів повітря та забезпечення тяги в димоході;

очищення котлів та секцій від нагару;

забивання окремих свищів в котлах опалення шпилька­ми або болтами;

заміна прокладок у фланцевих з'єднаннях та усунення течі;

укріплення топкових та піддувальних дверцят та встав­лення слюди в оглядові отвори топкових дверцят;

обладнання шиберів противагами;

дрібний ремонт вентиляторів, моторів та насосних уста­новок, дуттєвого трубопроводу з усуненням нещільностей в з'єднаннях, ремонт та відновлення огорож моторів та інших установок;

ремонт та фарбування розширювальних баків, зливних та повітряних труб, вантузів;

перевірка контрольно-вимірювальних приладів із замі­ною несправних;

розбирання, огляд та прочищення конденсаційних гор­щиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних кла­панів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрязбірників, вантузів, компенсаторів;

частковий ремонт розширювального баку з усуненням течі та подальшим фарбуванням з двох боків олійною фарбою;

підвальцювання димогарових труб котлів та ніпелів сек­ційних котлів;

очищення від накипу запірної арматури, перевірка її та перенабивання сальників;

очищення від грязі та іржі розширювального баку на горищі, виправлення ізоляції та утеплення будки розширю­вального баку;

періодичний огляд та поновлення металевих димових труб опалювальних котелень, анкерних болтів, розтяжок та періодичне фарбування конструкцій;

побілення приміщень;

дрібний ремонт обмурування котлів;

дрібний ремонт устаткування котельні;

промивання трубопроводу та приладів центрального опа­лення після закінчення опалювального сезону;

очищення бойлерів та змійовиків від накипу та відкла­день;

дрібний ремонт насосних та моторних установок;

притирання, ремонт та заміна водорозбірних кранів, усу­нення нещільностей у водопроводі та проведення дрібних робіт, аналогічних переліченим в розділах «Центральне опалення та вентиляція» і «Водопровід та каналізація»;

ремонт окремих водонагрівальних колонок;

ремонт ізоляції гарячих трубопроводів;

дрібний ремонт душів та арматури до них.

При експлуатації централізованої системи опалення меш­канцям будинку та обслуговуючому персоналу без спеціального дозволу не дозволяється приєднувати додаткові секції до на­грівальних приладів чи зменшувати їх кількість, улаштовувати ніші для радіаторів, пробивати борозни для трубопроводів і т. ін.

Не допускаються:

нещільності в притворах вікон та вхідних дверей, сходо­вих кліток; ушкодження теплоізоляції опалювальних трубопро­водів;

неутеплені віконні і балконні прорізи.

Персоналу, що обслуговує систему опалення, надається вільний доступ в усі приміщення (у тому числі і зайняті орен­дарями), технічні підпілля та поверхи, горищні і підвальні при­міщення.

Вентиляція

Управитель зобов'язаний вивчити систему вентиляції по кресленнях і в натурі, щоб своєчасно усувати несправності вентиляційних пристроїв.


При утриманні та експлуатації системи витяжної вентиляції необхідно забезпечувати нормативний повітрообмін у всіх жит­лових кімнатах, кухнях, туалетних і ванних приміщеннях. Вен­тиляція сміттєпроводу повинна забезпечувати постійну тягу по­вітря зі стовбура шахти через витяжну трубу в атмосферу, щоб уникнути проникнення запахів із шахти на сходові клітки та у житлові приміщення.

До основних несправностей вентиляційних пристроїв відно­сяться:

відсутність чи поломка витяжних ґрат;

відсутність чи погане кріплення рамок для ґрат;

негерметичність приставних шлакогіпсокартонних верти­кальних коробів, горищних коробів і шахт;

засмічення каналів уламками цегли та будівельних роз­чинів;

несправність переходів через короби на горищі;

несправність і відсутність шиберів чи дросельних кла­панів у витяжних шахтах;

несправність чи відсутність парасолі чи дефлектора над шахтою;

неякісна обробка шахт.

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах дефектів в роботі систем вентиляції будинків викону­ються такі роботи:

ремонт вентиляційних збірних коробів вставками;

усунення підсосу повітря у вентиляційних шахтах на горищі;

підтримання у справному стані дросель-клапанів в шахтах;

ремонт металевих повітроводів, укріплення та зміна підвісок та засобів кріплення.

На основі весняного огляду будинку складають опис де­фектів системи вентиляції, що підлягають усуненню під час ремонту. При складанні опису обов'язково враховують до­поміжні роботи (столярні, штукатурні та кам'яні), без виконан­ня яких ремонт вентиляційної системи неможливий.

Перед регулюванням вентиляції в приміщеннях будинку необхідно встановити всі причини занадто великої інфільтрації повітря (велика кількість щілин у віконних плетіннях, відсутність скла і т. ін.).

З сміттєприймальної камери в нижній кінець стовбура по­винен бути забезпечений вільний приплив повітря. У верхній бічній частині стінки бункера під стовбуром ставлять грати з загальним перетином 150—200 см2 (з отворами не більш 5 см2 для захисту від гризунів).

Вентиляцію сміттєпроводів щомісяця перевіряють через відкриті завантажувальні клапани в нижньому і верхньому по­верхах за допомогою диму від запаленого паперу.

Незначні засмічення каналів пробивають гирею (1—3 кг) на міцному шнурі чи гнучким металевим стрижнем (при наявності панелей зі збірними каналами). При значних засміченнях про­бивають стіни чи панелі і прочищають канал з наступним закладенням отворів.

При нещільності коробів і шахт їх елементи і стики прома­щують гіпсовим розчином чи замінюють ушкоджені плити.

Під час сильних морозів, щоб уникнути переохолодження житлових приміщень, вентиляцію необхідно виключити, при­криваючи шибери чи дроселі-клапани у витяжних шахтах. Після зменшення морозів вентиляційні системи повинні бути знову включені. У теплий час року та особливо при відсутності вітру, коли розрідження в стовбурі не може бути забезпечено різницею температур усередині і поза будинком чи дефлекто­ром, необхідно, щоб вентилятор працював постійно.

Несправності вентиляційної системи, що можуть викликати отруєння людей, ліквідують негайно після їх виявлення.

Водопостачання і водовідведення

Водопровідно-каналізаційна система житлового будинку по­винна забезпечувати можливість безперебійної подачі води до всіх санітарних приладів квартир, інших водорозбірних пристроїв, відводити використану воду в міську каналізаційну систему.

У зимовий період треба забезпечити безперебійну роботу каналізаційних випусків, оглядових колодязів дворової мережі і загальних випусків у торцях будинків від загального трубо­проводу, прокладеного в підвалі.

Управитель та працівники, що обслуговують системи водо­проводу і каналізації, зобов'язані вивчити експлуатовану систе­му водопостачання та водовідведення по кресленнях і в натурі (у випадку відсутності креслень необхідно їх одержати чи скла­сти); регулярно проводити огляд санітарно-технічного устатку­вання, водопровідно-каналізаційних систем та будинкових за­собів обліку та регулювання води на них; робити про­філактичне обслуговування запірної арматури (з прогонкою вентилів кранів), прочищення дворової та будинкової каналіза­ційної мережі; вчасно виконувати роботи з ремонту внутрішнь- обудинкових водопровідно-каналізаційних систем за заявками мешканців, утримувати в справності регулюючу апаратуру і контрольні пристрої.

Причинами, що погіршують роботу системи, є:

порушення правил експлуатації житлових приміщень і водопровідно-каналізаційних систем;

несправність запірно-регулювальної арматури;

незадовільне утеплення водопровідних і каналізаційних труб у неопалюваних приміщеннях;

неякісний монтаж санітарно-технічних кабін;

осадові деформації частин будинку;

несвоєчасне усунення протікання, випадкових засмічень, несвоєчасне проведення профілактичних робіт (оглядів, прочи­щень).

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах дефектів в роботі систем водопостачання та водовідве­дення будинків виконуються такі роботи:

заміна зіпсованих умивальників, кухонних раковин, пісуарів, унітазів тощо;

укріплення розхитаних унітазів та ущільнення їх в місці приєднання до розтрубу фасонної труби;

зміна гумових муфт та манжетів, унітазів, а також ре­монт та укріплення сидінь;

усунення засмічень у внутрішньобудинковій та дворовій каналізаційних лініях (до міського колодязя);

підкарбування розтрубів та ущільнення стиків із заби­ванням бітумною замазкою, укріплення каналізаційних та во­допровідних труб;

очищення, промивання, ремонт та утеплення водонапір­них баків на горищах будівель, обладнання їх кришками, що запираються, ремонт арматури;

виправлення та заміна кульових кранів зливних бачків.

часткова заміна трубопроводу при усуненні несправнос­тей, протоків та засмічення в трубах;

установлення у кришці ревізій гумових прокладок;

усунення конденсату на бачках, у водопровідно-каналіза­ційних трубах;

утеплення трубопроводу обмоткою, улаштування коробів із засипкою тощо, а також утеплення пожежних гідрантів у дворових колодязях;

усунення нещільностей і течі в з'єднаннях трубопроводу ванних колонок;

роботи по усуненню невеликих аварій;

ремонт верхньої частини колодязів із зміною розбитих кришок та люків;

дрібний ремонт водопідкачування;

улаштування та підтримання у порядку водопровідних зовнішніх випусків для поливання вулиць та дворів у літній період;

ремонт та заміна запірної арматури;

ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, сифонів, ревізій;

ремонт теплової ізоляції трубопроводів в місцях можли­вого промерзання;

випробування мережі трубопроводів гідравлічним тиском;

очищення та ремонт пожежних гідрантів та внутрішніх пожежних кранів;

ремонт лотків та горловин, штукатурення внутрішніх поверхонь окремих колодязів, заміна та встановлення нових ходових скоб;

регулювання та ремонт бачків, заміна та припаювання поплавка-кулі, гумових прокладок, дзвону та кульового крану, очищення бачків від вапнякових відкладень та іржі.

У управителя повинен бути план (схема) усіх мереж, розта­шованих на контрольованій ним території, із вказівкою розта­шування та нумерацій усіх колодязів, введень і випусків, запірних пристроїв.

Доступ для огляду колодязів, тунелів, технічних поверхів, підвалів і т. ін. повинен бути постійно відкритий.

Газопостачання

Експлуатують і ремонтують мережі і прилади системи газо­постачання в житлових будинках спеціалізовані організації по експлуатації газового господарства, відповідальні за безперебій­ну роботу систем і відсутність витоків газу в приміщеннях.

Управитель зобов'язаний:

вивчити по кресленнях і в натурі системи газопостачання;

вивчити і суворо виконувати діючі інструкції і правила по їх експлуатації та техніці безпеки щодо газового господарства;

ознайомити мешканців будинку з правилами користу­вання квартирними газовими приладами, а також з заходами, які необхідно прийняти при аваріях в системі;

забезпечити доступ до газового устаткування і газопро­водів обслуговуючому персоналу газових господарств для огля­ду, ремонту і відключення (у разі потреби);

охороняти від замерзання газопроводи в неопалюваних приміщеннях та утримувати в справності двері та вікна цих приміщень;

у випадку виявлення витоку газу негайно закрити кран газопроводу, провітрити приміщення, заборонити запалювання сірників, паління, користування електроприладами і негайно викликати аварійну службу газового господарства;

забезпечити справність вентиляції в приміщеннях, а та­кож справність газоходів і димовивідних патрубків від газових стовпчиків;

не захаращувати місця розташування люків, шиберів і домовиків газових уведень;

не складати на люки вантажі та інші предмети, що можуть їх пошкодити, а взимку очищати їх від льоду і снігу.

Працівники експлуатуючих організацій зобов'язані:

регулярно виконувати регламентні роботи по обслугову­ванню газового господарства будинку;

систематично обстежувати технічний стан димоходів від газо­вих приладів і вентиляційних каналів від газифікованих приміщень;

регулярно прочищати і перевіряти на щільність димохо­ди і димовивідні патрубки від газових стовпчиків і вентиля­ційних каналів;

перевіряти зволоження й обмерзання (у зимовий час) усть димоходів, щоб уникнути їх закупорки.

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах систем газопостачання будинків виконуються такі роботи:

усунення нещільностей в місцях з'єднань газових труб підтягуванням муфт та гайок;

ремонт, притирання та змащування пробкових кранів на трубопроводі, встановлення недостатніх замінних ручок на пробкових кранах;

очищення сталевих манжетів на трубах в місцях проход­ження труб через перекриття, стіни;

прочищення пальників в газових водонагрівачах-колон- ках. Заміна гумової діафрагми та набивання ущільнювань в газових кранах-напівавтоматах та автоматах;

забезпечення безперервної тяги газових колонок;

утеплення стиків на сходових клітинах та трубопроводів в підвалах;

ремонт окремих водонагрівальних колонок;

регулювання подачі води та надходження газу в газових кранах;

ремонт вентиляційних витяжних каналів та каналів газо­вих колонок;

ремонт та заміна кранів та вимикачів у газових плит;

ремонт заслінок для регулювання подачі повітря.

Забороняється використовувати під склади технічні

підпілля і підвали, у яких прокладені газопроводи. У ці при­міщення повинен бути забезпечений вільний доступ у будь- який час доби.

Електроустаткування

Експлуатація електроустановок житлових будинків, при­єднаних до електричних мереж, підвідомчих енергозбуту, по­винна проводитися відповідно до діючих правил користування електричною енергією. До обслуговування електричних устано­вок житлових будинків допускаються електромонтери, що ма­ють кваліфікаційну групу не нижче III.

У віданні управителя будинку знаходяться:

шафи вставних пристроїв і загальнобудинкової електрич­ної мережі, починаючи з вихідних захисних пристроїв, що відключають (чи відвідних ізоляторів на будинках, шо жив­ляться від повітряних електромереж), до вхідних затисків за- гальноквартирних лічильників;

світильники місць загального користування;

освітлення сходових кліток, підвалів, горищ, приміщень домоуправлінь і вуличні номерні будинкові ліхтарі;

кухонні стаціонарні електроплити;

силові й освітлювальні установки в котельних, насосних, бойлери их, майстернях і гаражах;

електричні установки пасажирських і вантажних ліфтів.

Для правильної організації експлуатації необхідно мати на­ступні документи:

виконавчі креслення схем електроустановок і електро­проводок;

паспорти на електроустановки котелень, теплових вузлів, майстерень і т. ін. з технічною характеристикою устат­кування і протоколами випробувань;

інструкції з обслуговування електроустановок;

акти на приховані роботи та протоколи випробувань захисного заземлення електроустаткування.

Управитель та електромонтери будинку повинні вивчити схему і трасу силової та освітлювальної проводки, розміщення розподільних щитів, сполучних коробок та інших елементів електричної мережі в межах закріпленої за ними ділянки.

Управитель зобов'язаний:

організувати забезпечення нормальної безаварійної робо­ти силових і освітлювальних установок відповідно до вимог «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ) і «Правил техніки безпеки при експлуатації електроус­тановок споживачів» (ПТБ);

вчасно проводити або контролювати профілактичний ог­ляд і ремонт електроустановок і електричних мереж;

при виявленні дефектів в електромережі і приладах об­ліку негайно відключити аварійну ділянку.

вживати всіх заходів для раціонального споживання електроенергії.

При обслуговуванні електроустановок електромонтери по­винні мати:

інструмент, захисні засоби і технічні пристосування (вольтметр чи тестер, меггер, струмовимірювальні кліщі, набір монтажного інструменту з ізольованими ручками, електропа­яльник, ручний електроліхтар, покажчик напруги, діелект­ричні рукавички, що ізолюють кліщі для зміни запобіжників, захисні окуляри, гумовий килимок, драбину і т. ін.), матеріа­ли, а також запобіжники і запас плавких каліброваних вста­вок, ламп і т. ін.

Технічні огляди електричного господарства будинку слід проводити не рідше ніж два рази на рік. При цьому обов'язко­во перевіряють наступне:

контактні затиски з'єднань в освітлювальних коробках і самих коробках;

проводи при виході зі стін до світильників, вимикачів, розеток, щитків, електролічильників;

кріплення відкрито прокладених проводів, наявність втулок і трубок у проходах через стіни, надійність заземлюю­чих проводок;

групові щитки і запобіжники;

кріплення світильників, вимикачів, розеток;

силові установки.

Після стихійних лих (повеней, ураганів та ін.) проводять позачерговий огляд електроустановок.

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах систем газопостачання будинків виконуються такі роботи:

перетягування провислої внутрішньої електропроводки та встановлення додаткових кріплень із заміною установлю­вальної арматури (вимикачів, патронів, розеток тощо) в сходо­вих клітинах, горищах та службових приміщеннях;

часткова заміна проводки та арматури до введення в квартири;

знімання та відновлення електропроводки при вико­нанні штукатурних робіт;

дрібний ремонт зовнішньої електропроводки домово­лодінь та проводки в місцях загального користування кому­нальних квартир з усуненням ушкоджень;

усунення причин, що викликають відсутність світла;

дрібний ремонт групових розподільчих щитів та коро­бок;

дрібний ремонт зовнішньої повітряної електропроводки;

перевірка заземлення оболонки електрокабелю;

перевірка цілісності ізоляторів та заміна їх новими.

Мешканців будинку необхідно повідомити про неприпус­тимість приєднання до мережі саморобних приймачів, що не відповідають правилам улаштування електроустановок чи ви­могам «Правил техніки безпеки при експлуатації електроуста­новок споживачами».

Ліфти

Ліфти в будинках-новобудовах пред'являються до прий­мання державній комісії до здачі будинку в експлуатацію. При цьому оформлюється акт про придатність ліфтів для експлуа­тації. Один екземпляр акта з позитивним висновком комісії передається державній комісії, що приймає будинок, а другий вкладається в паспорт ліфта для реєстрації його в органах Держнаглядохоронпраці.

При обслуговуванні ліфтів необхідно дотримуватися вимог КД 36.1—001—2000 «Положення про систему технічного обслу­говування та ремонту ліфтів в Україні».

Після технічного приймання ліфта експлуатуюча організа­ція зобов'язана одержати у монтажної організації паспорт ліфта і зареєструвати його в органах Держнаглядохоронпраці. На першу вимогу паспорт повинен пред'являтися експлуатую­чою організацією представникам Держнаглядохоронпраці.

Дозвіл на пуск ліфта видає інспекція по нагляду після технічного огляду та випробування всього устаткування ліфта.

Ліфти, не пристосовані до самообслуговування, обслуговує ліфтер, а ліфти, пристосовані для безліфтерного користування, — ліфтер-обхідник; кількість ліфтів, що обслуговуються одним ліфтером-обхідником, установлює міський житловий орган за узгодженням з Держнаглядохоронпраці. Ліфтери, ліфтери-об- хідники та диспетчери повинні мати посвідчення на право об­слуговування ліфтів, видане після проходження курсу навчання і здачі випробувань. Посвідчення відновляється кожні 3 роки.

Управитель, що експлуатує ліфтове господарство, зобов'яза­ний забезпечити обслуговуючий персонал наступними доку­ментами і стежити за їх правильним заповненням:

ліфтерів, ліфтерів-обхідників — журналом приймання- здачі чергування, де відзначаються аварії ліфтів;

електромеханіків — журналом технічного огляду з запи­сом кожного огляду, а також виробничими інструкціями та інструкціями з техніки безпеки.

Технічний нагляд за ліфтом і ремонтні роботи здійснює механік ліфтового господарства, запрошений управителем, або, за договором, спеціалізована організація, які й відповідають за справний стан і безпечну дію ліфтів.

Управитель будинку має право самостійно обслуговувати ліфти та інші елементи інженерного обладнання за умови відповідних дозволів, кваліфікації персоналу і т. ін.

Експлуатуючі організації зобов'язані:

утримувати двері машинних і блокових приміщень ліфтів надійно замкненими; ключі від цих приміщень повинні зберігатися у ліфтерів чи інших працівників експлуатуючих організацій;

не допускати зберігання сторонніх предметів або матері­алів у блоковому приміщенні;

забезпечувати постійну температуру повітря в машинно­му і блоковому приміщенні не нижче 5 °С;

вживати заходів по усуненню причин, що спричиняють появу вологи чи рідини в машинному і блоковому приміщен­нях чи приямку шахти ліфта;

забезпечувати освітленість майданчиків перед кожними дверима ліфта протягом доби.

Найчастіше при технічному обслуговуванні та поточних ре­монтах ліфтів виконуються такі роботи:

дрібний ремонт огорожі шахти;

зміна запобіжних пластинок;

регулювання правильності роботи дверних контактів зат­ворів;

дрібний ремонт сигналізації, редукторів та електромо­торів;

дрібний ремонт підпідлогових контактів та кнопки

«Стоп»;

зміна вугільних контактів у реверсивних перемикачів току в поверхових реле;

вирівнювання перекосів канатів;

ревізія лебідки підйомного пристрою;

дрібний ремонт електроосвітлювальної мережі в шахті, а також на всіх площадках та підходах до підйомника;

ремонт електромагнітного гальма та вловлювача;

ремонт кільцевих вимикачів та контактів.

При обслуговуванні ліфтів необхідно суворо виконувати правила техніки безпеки.

Не припускається:

виконувати пуск ліфта шляхом безпосереднього впливу на апарати, що подають напругу на електродвигун;

виводити з ладу запобіжні і блокувальні пристрої ліфта;

підключати до ланцюга управління ліфтом електричний інструмент, лампи освітлення та інші електричні прилади, крім вимірювальних, користуватися переносними лампами напругою більше 36 В.

У випадку виявлення несправностей запобіжних пристроїв, сигналізації, освітлення та ін., загрозливих безпечному корис­туванню, ліфт повинен бути зупинений і може бути пущений тільки після усунення пошкодження з дозволу особи, що має на це право.

При аварії чи нещасному випадку експлуатуючі організації зобов'язані негайно повідомити про це Держнаглядохоронпраці. Таке ж повідомлення відповідно до діючих правил посилається у вищі органи та профспілкові організації.

У кабіні ліфта повинні висіти правила користування ліфтом, погоджені з Держнаглядохоронпраці, і номер телефону організації, що відповідає за експлуатацію ліфта.

Різні роботи

Нагляд, обслуговування і ремонт радіо-телетрансляційної мережі та антен здійснюють організації Державного комітету зв'язку України та приватні фірми.

Управитель повинен стежити за збереженням трансляційної мережі та обладнання, вчасно повідомляти у вузол мережі про всі ушкодження і викликати їх представників для вживання заходів по збереженню устаткування (при капітальному ремонті покрівлі чи перекриттів будинку).

При огляді дахів необхідно ретельно перевіряти надійність кріплення антен, а у випадку їхнього аварійного стану терміно­во відремонтувати, чи визвати відповідну службу.

Телевізійні антени колективного користування встановлює експлуатуюча організація. Технічне обслуговування і ремонт телеантен виконують спеціальні організації по щорічно складе­ному графіку.

В плани роботи по технічному обслуговуванню та ремонту обладнання будинку повинні включатися роботи по:

обстеженню і профілактиці кодових пристроїв вхідних дверей, переговорних та телевізійних пристроїв зв'язку та на­гляду з консьєржами;

розвішуванню і поновленню на місці, доступному для відвідувачів, списків організацій для спілкування з вказівкою їхніх адрес і номерів телефонів:

місцевих органів самоврядування;

міського (районного) житлового управління;

пожежної охорони;

відділу міліції;

швидкої медичної допомоги;

служби газового господарства;

санітарно-епідеміологічної станції;

аварійних служб житлового господарства, на обов'язку яких лежить ліквідація аварій у житлових будинках;

відповідно до санітарних норм і правил в будинку повин­но регулярно проводити дератизацію і дезінфекцію для знищен­ня гризунів і комах у місцях загального користування, підвалах, технічних підвалах. На всі прорізи, канали й отвори технічного підвалу повинні бути встановлені сітки (розмір віпка 0,5 см), що захищають будинки від проникнення гризунів;

протипожежна профілактика житлових будинків та при- будинкової території, що включає наступні заходи:

ремонт та чищення димоходів і газоходів;

ремонт електричних мереж і устаткування;

забезпечення вільних проходів на сходових клітках, коридорах, пожежних переходах;

розміщення протипожежного інвентарю, передбачено­го інструкцією чи розпорядженням органів пожежного нагляду;

забезпечення чистоти і освітлення протипожежного інвентаря.

Обладнання насосних станцій, систем протипожежного об­ладнання має бути укомплектоване основним і резервним об­ладнанням, забезпечене автоматичне вмикання резервних на­сосів у разі відмови основних, відрегульоване і справне.

В будинках, що мають печі та вогнища:

дрібний ремонт печей та вогнищ з укріпленням та замі­ною окремих цеглин у паливниках;

часткове виправлення мурування плит та димових труб;

улаштування нових розділок, виправлення та заміна ди­мових ковпаків та флюгарок над трубами;

укріплення окремих кахлин в облицюванні печей та вогнищ;

ремонт існуючих передтопкових листів;

ремонт окремих печей та кухонних вогнищ з перемуру- ванням, додаванням матеріалів та зміною приладів, а також переобладнанням топкових пристроїв печей та вогнищ;

укріплення існуючих та заміна несправних пічних при­ладів в печах та вогнищах, включаючи зміну плит, жарових шаф, водогрійних коробок та бачків;

заміна тріснутих або прогорілих колосників та фат;

усунення завалів в печах та вогнищах;

розшивання тріщин та затирання зовнішніх поверхонь печей та вогнищ, виправлення штукатурки, промазування швів у стінах, де проходять димові канали;

виправлення та укріплення вертикальних та горизонталь­них розділок, а також відновлення розділок;

укріплення та заміна окремих цеглин або часткове пере- мурування димових труб, патрубків та боровів, ремонт верхньої частини, побілення труб та відновлення зонтів;

очищення від сажі та пропалювання димових труб;

ремонт та заміна шиберів і заслінок, а також пристроїв для їх закривання;

заміна дефлекторів для ковпаків димових труб;

ремонт іскроуловлювачів та зонтів над трубами;

побілення димових труб на горищах і т. ін.