3.1.7. Утримання будинків в особливих умовах

При експлуатації будинків в особливих умовах (на просад­них ґрунтах, у гірських та сейсмічних районах, на підроблюва­них та підтоплювальних територіях) необхідно враховувати за­пільні вимоги технічної експлуатації та правила, що відобража­ють особливості експлуатації будівель та споруд у цих склад­них умовах.

У районах із складними гірничо-геологічними умовами для технічного керівництва і контролю за організацією та прове­денням робіт з ліквідації наслідків пошкодження будинків від впливу осідань при замочуванні просадних грунтів, просідання земної поверхні під впливом обвалення покрівлі гірських виро­бок та дії сейсмічних сил рекомендується створювати комісії та

групи з експлуатації житлового фонду в особливих умовах під головуванням керівника органу місцевої виконавчої влади.

До складу штабу комісії входять: фахівець з питань будів­ництва та експлуатації будинків в особливих умовах і керівник житлово-комунального відділу міськвиконкому, головні інжене­ри житлових та ремонтно-будівельних управлінь і підприємств, виробничого управління водопроводу і каналізації, енергетичного експлуатаційного управління, організації з експлуатації газового господарства, теплових і телефонних мереж.

Завданнями такої комісії є:

організація робіт із забезпечення збереження основи бу­динків, будівельних конструкцій і внутрішньобудинкового інженерного устаткування, вводів і запірних пристроїв мереж;

систематичні огляди житлових будинків, що перебувають в особливих умовах;

здійснення заходів щодо забезпечення безпеки прожи­вання в будинках при виникненні процесів, що виникли через особливі умови даної території (сейсмічні явища, осідання грунту і т. ін.);

усунення виявлених дефектів та пошкоджень інженерно­го устаткування будинків.

Групи по комунікаціях зобов'язані забезпечувати організа­цію робіт зі збереження інженерних мереж, забезпечувати без­пеку людей і систем при їх ушкодженнях, викликаних особли­востями умов експлуатації будинків, і організовувати роботи для усунення дефектів та ушкоджень.

У будинках, побудованих на просадних ґрунтах, витоки води із систем водопроводу, каналізації, теплофікації необхідно усу­вати негайно.

В організації з обслуговування житлового фонду повинен бути план (схема) усіх мереж, розташованих на контрольованій нею території, із вказівкою розташування та нумерацій усіх колодязів, введень і випусків, запірних пристроїв.

Доступ для огляду колодязів, тунелів, технічних поверхів, підвалів і т. ін. повинен бути постійно відкритий.

Кожна водорозбірна колонка повинна бути обладнана май­данчиком з асфальтовим чи бетонним покриттям, що має відведення для води, що накопичується, у каналізаційну мере­жу. Конструкція стовпчика повинна виключати промерзання води в зимовий час. Вимикання поливальних кранів необхідно систематично перевіряти.

Для своєчасного виявлення осідань необхідно проводити щоквартальні (у перші два роки експлуатації) інструментальні вимірювання просідань фундаментів. Після зливових дощів протягом двох-трьох днів контрольні репери на будинку необ­хідно перевіряти нівелюванням. Результати оглядів та інстру­ментальних вимірів фіксуються актами або у спеціальному журналі.

При обстеженні нерівномірних просідань особливу увагу необхідно приділяти вимірюванню величини зсуву ригелів міжповерхових перекриттів з опорних поверхонь. Якщо зона обпирання досягає мінімальних розмірів, подальше нерівномір­не осідання може загрожувати аварією. Після виконання робіт, що виключають подальше осідання, відновлюють справність деформованих елементів конструкцій. Будинки на просадних фунтах зміцнюють металевими тягами, металевими та залізобе­тонними бандажами і обоймами згідно з проектом.

До особливостей приймання в експлуатацію будинків на просадних ґрунтах відноситься поповерхове приймання робіт зі зведення конструкцій і монтажу інженерного устаткування.

Якщо відповідно до плану гірничих робіт житловий буди­нок виявляється на підроблювальній території, комісія зі збере­ження будинків, розташованих у районах суттєвого вітливу гірничих виробок і підроблювальних територій, зобов'язана не пізніше ніж за шість місяців до початку експлуатації чи ре­монтних робіт оглянути будинок разом із представниками підприємства, що виконують підроблювані роботи.

При огляді будинків особливу увагу необхідно звертати на деформації несучих конструкцій будинку. Результати огляду оформлюють актом. Комісія повинна систематично контролю­вати розроблення і проведення всіх заходів щодо захисту жит­лових будинків від впливу гірничих виробок.

При виявленні інтенсивного збільшення ушкоджень основи несучих конструкцій під час проведення підроблюваних робіт необхідно терміново викликати представників підприємства, що виконує гірничі роботи, та зібрати комісію зі збереження будинків, розташованих на підроблюваних територіях. Ушкод­жені будинки ремонтуються за кошти організації, що прово­дить гірничі роботи. При прийманні в експлуатацію житлових будинків, розташованих на підроблюваних територіях, особливу увагу необхідно звертати на якість виконання деформаційних швів, залізобетонних поясів та плит, розпорок і зв'язків між конструкціями, нежорсткого закладення трубопроводів у кладці фундаментів і стін і т. ін.