ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

група, фундамент, стіни, перегородки, перекриття, покрівля, сходові марші тощо).

Технічне обладнання багатоквартирного будинку — інженерні комунікації та технічні пристрої, які необхідні для забезпечен­ня санітарно-гігієнічних умов та безпечної експлуатації будин­ку (загальнобудинкові мережі тепло-, водо-, газо-, електропос­тачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання протипо­жежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовида- лення, обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, елементи благоустрою території тощо).

Квартира — частина житлового будинку, яка призначена для проживання самотньої особи або кількох самотніх осіб, сім'ї або кількох сімей, і містить у собі обладнані житлові та підсобні приміщення, має окремий вихід на сходову клітку, галерею, в коридор або за межі приміщення.

Підсобні приміщення квартири — приміщення квартири, які призначені для господарсько-побутових потреб її мешканців (кухні, коридори, ванні кімнати, туалети, вбудовані шафи, ко­мірки, веранди тощо).

Санітарний вузол — одне або декілька приміщень будівлі, в яких розміщені санітарні пристрої для особистої гігієни людини.

Утримання будинку — комплекс робіт, спрямований на створення необхідних умов перебування в будинку людей та забезпечення збереження будинку (обслуговування та ремонт будинку).

Експлуатація будинку або споруди — використання при­міщень будинку або споруди згідно з функціональним призна­ченням та проведенням необхідних заходів по збереженню ста­ну конструкцій, при якому вони здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені вимогами технічної доку­ментації.

Експлуатаційні вимоги — встановлені нормативними доку­ментами умови (вимоги) до стану будинку та його елементів, виконання яких забезпечує його ефективну експлуатацію.


Санітарне обслуговування приміщень будинку (прибудинкової території) — комплекс робіт, спрямований на забезпечення встановлених санітарно-гігієнічних вимог до утримання при­міщень будинку (прибудинкової території).

Пошкодження — відхилення від первісного рівня якості елементів та конструкцій, яке виникає під час експлуатації або аварії.

Пошкодження елемента будинку — несправність елемента бу­динку або його складових частин, спричинена впливом часу та зовнішніх факторів.

Несправність елемента будинку (квартири) — стан елемента, за яким ним не виконується принаймні хоча б одна з установ­лених експлуатаційних вимог.

Знос будинку — процес погіршення експлуатаційних показ­ників будинку, зумовлений впливом часу.

Ветхий стан будинку — технічний стан будинку, який оці­нюється величиною фізичного зносу в межах від 61 до 80 %.

Аварійний стан будинку — стан будинку, в якому неможли­во забезпечити безпечне перебування людей.

Ремонт будинку — комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на підтримку, відновлення з можливим поліпшен­ням експлуатаційних показників елементів будинку.

Поточний ремонт будинку — комплекс ремонтно-будівель- них робіт з метою відновлення його конструкцій та систем інженерного обладнання, а також підтримання експлуатаційних якостей, не пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників.

Капітальний ремонт будинку — комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращанням експ­луатаційних показників, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко-економічних показників. Перелік робіт капітального ремонту вклю­чає роботи, що пов'язані з заміною зруйнованих або зношених елементів будинку, за винятком повної заміни фундаментів та несучих стін і каркасів, а також роботи поточного ремонту, що викликані проведенням капітального ремонту.

Внутрішньо будинкові технічні пристрої та обладнання — санітарно-технічні трубопроводи, арматура на них, засоби обліку та регулювання витрат води та теплової енергії, санітарно-технічні прилади, індивідуальні теплопункти, водопідігрівачі, газові, електротехнічні пристрої та обладнання, які знаходяться в ме­жах будинку.

Внутрішньо квартирні технічні пристрої — обладнання, яке знаходиться в квартирі та експлуатується безпосередньо меш­канцями і яке можливо відокремити від внутрішньо будинкових технічних пристроїв та обладнання, не впливаючи на робо­ту останніх.

Уповноважена особа власника — фізична, або юридична особа, яка має оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом.

Управитель — юридична особа, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу за до­рученням власника (власників) майна і забезпечує його належ­ну експлуатацію.