3.1.3. Сезонна підготовка будинків до експлуатації

Метою підготовки будинків до сезонної експлуатації є за­безпечення термінів і якості виконання робіт з обслуговування житлового фонду, що забезпечують нормативні вимоги до умов проживання мешканців і рекомендовані режими функціонуван­ня інженерного обладнання в зимовий період.

Терміни початку і закінчення підготовки до зими кожного житлового будинку, котельної, теплового пункту і теплового (елеваторного) вузла затверджуються органом місцевого само­врядування (за пропозицією організації, що обслуговує зазна­чений житловий фонд) з урахуванням завершення всіх робіт у північних і східних районах — до 1 вересня, у центральних — до 15 вересня, у південних — до 1 жовтня, включаючи прове­дення пробних топок центрального опалення і печей. Контроль за ходом робіт з підготовки до зими здійснюють органи місце­вого самоврядування, власники житлового фонду та їх уповно­важені і головні державні житлові інспекції.

Початок опалювального сезону встановлюється органами місцевого самоврядування.

План-графік підготовки житлового фонду і його інженер­ного обладнання до експлуатації в зимових умовах складається власником житлового фонду або організацією з його обслуго­вування і затверджується органами місцевого самоврядування на основі результатів весняного огляду і недоліків, виявлених за минулий період.

Підготовці до зими (проведення гідравлічних випробувань, ремонт, перевірка і наладка) підлягає весь комплекс пристроїв, що забезпечують безперебійне подавання тепла в квартири (ко­тельні, внутрішньобудинкові мережі, групові і місцеві теплові пункти в будинках, системи опалення, вентиляції).

На дату закінчення підготовки до зими котельні, теплові пункти і вузли повинні бути забезпечені засобами автомати­зації, контрольно-вимірювальними приладами (КВП), запірною регулювальною апаратурою, схемами розведення систем опа­лення, гарячого та холодного водопостачання, припливно-ви­тяжної вентиляції, інструкціями з вказівками використання об­ладнання при різних експлуатаційних режимах (наповненні, підживленні, спуску води із систем опалення і т. ін.), техніч­ними паспортами обладнання, режимними картами, журналами запису параметрів, журналами дефектів обладнання.

Повинна бути виконана наладка внутрішньоквартальних мереж із коригуванням розрахункових діаметрів дроселюваль- них пристроїв на тепловому (елеваторному) вузлі.

Прилади газового господарства повинні пройти наладку запірно-захисних клапанів і регуляторів тиску на зимовий період.

Обладнання насосних станцій, систем протипожежного об­ладнання має бути справним, відрегульованим, укомплектова­не основним і резервним обладнанням, забезпечене автоматич­ним вмиканням резервних насосів у разі відмови основних.

Під час підготовки житлового фонду до експлуатації в зимовий період слід:

усунути несправності: стін, фасадів, дахів, перекриттів горищних і над технічними підпіллями (підвалами), проїздами, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, димоходів, газоходів, внутрішніх систем тепло-, водо- та елек­тропостачання й установок із газовими нагрівачами;

привести в технічно справний стан територію домово­лодінь із забезпеченням безперешкодного відведення атмос­ферних і талих вод від відмостки, від спусків (входів) у підвал і їх віконних приямків;

забезпечити належну гідроізоляцію фундаментів, стін підвалу і цоколя та їх сполучення із суміжними конструкція­ми, сходових кліток, підвальних і горищних приміщень, ма­шинних відділень ліфтів, справність пожежних гідрантів.

У період підготовки житлового фонду до роботи в зимових умовах організовується:

підготовка і перепідготовка кадрів робітників котель­них, теплових пунктів, робітників аварійної служби і робіт­ників поточного ремонту, двірників;

підготовка аварійних служб (автотранспорту, обладнан­ня, засобів зв'язку, інструментів і інвентарю, запасів матеріалів та інструктаж персоналу);

підготовка (відновлення) схем внутрішньобудинкових сис­тем холодного і гарячого водопостачання, каналізації, централь­ного опалення і вентиляції, газу з вказівкою розміщення запірної арматури і вимикачів (для слюсарів і електриків з ліквідації аварій і несправностей внутрішньобудинкових інженерних систем);

у приміщеннях, що не опалюються, забезпечують ре­монт ізоляції труб водопроводу і каналізації, протипожежного водопроводу.

За наявності води у підвалах її необхідно відкачати, відключити і розібрати поливальний водопровід, утеплити во­домірний вузол; забезпечити безперебійну роботу каналізацій­них випусків, оглядових колодязів двірської мережі і загаль­них випусків у торцях будинку від збірного трубопроводу, прокладеного в підвалі (техпідпіллі).

У приміщеннях, що не опалюються, у період підготовки до зими слід перевірити стан і зробити ремонт ізоляції труб водо­проводу і каналізації, опалення і гарячого водопостачання, утеплити протипожежний водопровід.

Готовність об'єктів до експлуатації в зимових умовах підтверджується наявністю:

паспорта готовності будинку до експлуатації в зимових умовах;

актів на справність автоматики безпеки і контрольно- вимірювальних приладів котельних та інженерного обладнання будинків;

актів технічного стану і справності роботи протипожеж­ного обладнання;

забезпеченості паливом котельних і населення до почат­ку опалювального сезону: твердого — не нижче 70% потреби опалювального сезону, рідкого — за наявності на складі, але не менше середньомісячної витрати;

запасу піску для посипання тротуарів із розрахунку не менше 3—4 м3 на 1 тис. м2 площі, що прибирається, і солі (із розрахунку не менше 3—5% маси піску) або її замінника;

наявності первинних засобів пожежогасіння;

актів про готовність до зими прибиральної техніки та інвентарю;

— актів про готовність до зими з оцінкою якості підготов­ки будинків і квартир до зими й акту щодо кожного об'єкта, а також актів на випробування, промивання, наладку систем холодного, гарячого водопостачання й опалення.

Усі акти затверджуються і здаються до 15 вересня.

Після закінчення опалювального сезону обладнання котель­них, теплових мереж і теплових пунктів, усіх систем опалювання має бути випробувано гідравлічним тиском відповідно до вста­новлених вимог. Виявлені під час випробування дефекти повинні бути усунуті, після чого проведені повторні випробування.

Перелік робіт по підготовці житлових будинків до експлу­атації у весняно-літній період року:

укріплення водостічних труб, колін, лійок;

розконсервування і ремонт поливальної системи;

зняття пружин на вхідних дверях;

консервування систем теплопостачання;

ремонт дитячих та спортивних майданчиків;

ремонт відмостки, що просіла;

роботи по озелененню території;

улаштування додаткових мереж поливальної системи.