2.5. Посадова інструкція управителя

Загальні положення

Професійний управитель є організатором фінансово-еконо­мічної, виробничо-господарської та соціальної політики свого підприємства.

За наявності організації вищого рівня управитель може прийматися та звільнятися з посади наказом її керівника.

У разі повної господарської самостійності професійний уп­равитель повинен мати код 1210.1, в інших випадках — код 1222.1, за класифікатором професій ДК 003:2005 та належить до категорії керівників.

Завдання та обоє 'язки управителя

Визначає, формує, планує, здійснює і координує госпо­дарсько-фінансову діяльність підприємства.

У разі повної господарської самостійності управитель проводить кадрову політику, формує структуру управління, штати і визначає їх функції; приймає та звільняє працівників; призначає наказом осіб, які забезпечують вирішення конкрет­них виробничих питань, в тому числі з питань охорони праці, виробничої санітарії, пожежної та екологічної безпеки.

Організовує роботи з утримання, збереження майна підконтрольного житлового господарства, благоустрою прибу- динкової території, безперебійне забезпечення будинкового об­ладнання водою та енергоресурсами (електроенергією, теплом, газом).

Організовує роботу з технічного (профілактичного) огля­ду та виконання планів поточного (капітального) ремонту підконтрольного житлового комплексу, розробку, облік та звітність виробничої діяльності за установленою чинним зако­нодавством формою.

Здійснює контроль за підготовкою житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий і весняно-літній періоди.

Організовує розробку і виконання заходів щодо змен­шення експлуатаційних і трудових витрат на утримання житло­вого комплексу, в тому числі раціонального витрачення води та енергоресурсів.

Здійснює контроль за укладанням договорів найму жит­лових та оренди нежитлових приміщень, договорів з надання житлово-комунальних послуг, договорів з підрядними організа­ціями на проведення ремонту та обслуговування майна житло­вого господарства, а також дотриманням квартиронаймачами (орендарями) ДОГОВІРНИХ зобов'язань та надходженням квартирної (орендної) плати.

Забезпечує виконання зобов'язань перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками, фінансовими і підрядними організаціями.

Забезпечує функціонування системи управління охоро­ною праці з метою створення умов праці відповідно до вимог чинних нормативних актів про охорону праці та здійснює керівництво службою охорони праці, а за наявності у підпоряд­куванні внутрішньобудинкової охоронної служби (чергових- консьєржів) організовує її роботу.

Забезпечує розробку, укладання і виконання колектив­ного (трудового) договору, реалізацію комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматиз­му, професійних захворювань, аваріям і пожежам; страхування працівників від нещасних випадків та професійних захворю­вань на виробництві.

Здійснює заходи щодо соціального захисту, забезпечен­ня і збереження зайнятості працівників; встановлює правила виконання робіт і поведінки, регулює робочий час, відпустки працівників.

Організовує забезпечення фахівців державними (відом­чими) нормативно-правовими актами (Правилами, стандарта­ми, Положеннями, інструкціями тощо) та розробку Положень, посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці та інших нормативно-правових актів; затверджує нормативно-правові акти підприємства.

Організовує роботу та взаємодію робітників, підготовку, навчання, підвищення кваліфікації працівників (в тому числі з питань охорони праці); направляє виробничу діяльність праців­ників на збереження ПЕЯ житлового комплексу.

Забезпечує працівників санітарно-побутовими при­міщеннями, засобами виробництва, мийними засобами, спец- взуттям, спецодягом та іншими засобами захисту відповідно до галузевих нормативів (колективного або трудового договору).

Регулює витрати коштів на розвиток виробництва, ма­теріальне заохочення, матеріально-технічне забезпечення, захо­ди з охорони праці та інші виробничі потреби, надання матері­альної допомоги та відшкодування заподіяної шкоди праців­никам відповідно до колективного (трудового) договору.

В порядку і строки, встановлені чинним законодав­ством, організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним вимогам та за їх підсумками вживає заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих чинників.

Організовує адміністративно-громадський та оператив­ний (поточний) контроль за додержанням працівниками трудо­вої і виробничої дисципліни, посадових інструкцій, правил по­водження із засобами виробництва та захисту.

Організовує навчання з питань охорони праці, вживає заходів щодо усунення виявлених порушень, дисциплінарного та матеріального впливу до порушників і заохочує працівників, які сприяють покращанню стану безпеки та умов праці.

Встановлює порядок реєстрації та виконання заявок меш­канців (орендарів) на житлово-комунальні послуги; організовує виконання заявок мешканців (орендарів) щодо усунення пору­шень, які виникають у підконтрольному житловому комплексі; організовує роботу диспетчерської (аварійної) служби.

Вживає заходів щодо ліквідації аварій та аварійних ситуацій на підконтрольному житловому господарстві, за необ­хідності організовує відселення мешканців.

Організовує вивішування прапорів, транспарантів на бу­динках підконтрольного комплексу (за розпорядженням місце­вих органів влади, організації вищого рівня).

Забезпечує виконання вимог (приписів, актів, постанов, поданнів, протокольних рішень) представників органів держав­ного (відомчого) нагляду, фондів, місцевих органів влади, екс­плуатаційних та громадських організацій.

Своєчасно розглядає заяви, листи, скарги і надає грома­дянам інформацію з питань утримання житлового господарства; регулює претензійно-правову роботу на підприємстві.

Веде прийом громадян у визначені дні і години.

Організовує розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підконтрольному житловому господарстві, сприяє роботі комісії зі спеціального розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, забезпечує усунення причин та виконання заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування.

Дбає про особисту безпеку під час виконання функціо­нальних обов'язків, дотримується правил поводження з вироб­ничим устаткуванням.

Права

У разі повної господарської самостійності відповідно до Господарчого Кодексу України, іншого чинного законодавства, Статуту ОСББ і цієї посадової інструкції користується правами керівника (роботодавця), в тому числі представляти ОСББ у організаціях вищого рівня, експлуатаційних організаціях, дер­жавних (відомчих), громадських органах, місцевих органах вла­ди усіх рівнів згідно договору.

Самостійно планувати виробничу діяльність, виходячи з об­сягів робіт або укладених договорів.

Відповідальніст ь

Управитель несе дисциплінарну, адміністративну, матеріаль­ну та кримінальну відповідальність за:

Виробничо-господарську, фінансово-економічну діяльність і соціальну політику підприємства.

Незадовільну організацію (рівень) утримання підконт­рольного житлового комплексу.

Незадовільну підготовку житлового комплексу до експ­луатації в осінньо-зимовий та весняно-літній періоди.

Стан охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, виробничої санітарії в будинку.

Несвоєчасну організацію розслідування нещасного випад­ку, аварії, профзахворювання; несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок або його приховування, невиконання за­ходів щодо запобігання аварій, виробничого травматизму і про­фесійних захворювань.

Несвоєчасне (недостовірне) надання у відповідні органи інформації (звітів) з питань утримання житлового комплексу за встановленою чинним законодавством формою.

Недотримання зобов'язань договору найма (оренди) з квартиронаймачами (орендарями) та прийняття рішення, на­слідки якого призвели до обґрунтованих скарг та матеріальних збитків.

Незадовільну організацію претензійно-позовної роботи з фізичними і юридичними особами.

Незадовільний розгляд листів, заяв, скарг громадян з питань утримання житлового господарства та невживання відповідних заходів реагування.

Порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, невиконання вимог (приписів, актів, постанов, подань, протокольних рішень) представників контролюючих державних (відомчих) органів, фондів, місцевих органів влади.

Управитель повинен знати

1. Нормативно-правові акти з питань житлової політики в Україні, постанови, розпорядження, накази, методично-норма­тивні та інші керівні матеріали щодо діяльності житлового господарства (Правила і норми технічної експлуатації та утри­мання житлового господарства, в тому числі Правила користу­вання приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (Постанова КМУ № 572 від 08.10.1992 р.), Прави­ла утримання житлових будинків і прибудинкових територій (Наказ Держжитлокомунгоспу № 76 від 17.05.2005 р.), При- мірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та при­будинкових територій та послуг з ремонту приміщень, бу­динків, споруд (Наказ Держжитлокомунгоспу України № 150 від 10.08.2004 р.), Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою (Наказ Держжитлокомунгоспу України № 154 від 23.09.2003 р.), Порядок прийняття в експ­луатацію закінчених будівництвом об'єктів (Постанова КМУ № 1243 від 22.09.2004 р.) тощо), досвід передових підприємств з утримання житлового господарства в Україні і в світі.

Технічні характеристики підвідомчого житлового комп­лексу; можливості наявних виробничих потужностей, техноло­гічних процесів.

Діловодство, етику ділового спілкування та ведення пе­реговорів.

Порядок розроблення і затвердження програм (планів) виробничої господарської діяльності, порядок ведення обліку, контролю за діяльністю та звітності.

Економіку, трудове законодавство, законодавство Украї­ни з охорони праці в межах посадових повноважень.

Договір управителя, Статут ОСББ, Колективний договір, Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

Інформаційні дані керівників контролюючих державних, відомчих, експлуатаційних, громадських та місцевих органів влади, які здійснюють нагляд (експлуатацію) в межах виробни­чої діяльності.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст); післядипломна освіта в галузі управління.

Стаж роботи на посаді керівника нижчого рівня не мен­ше 3 років.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці (проходить до початку виконання своїх обов'язків, а потім періодично один раз на три роки, а в разі повної господарської самостійності — у галузевому навчальному закладі).