2.2. Управитель

Закон України «Про загальнодержавну програму реформу­вання і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004—2010 роки» визначив одним із напрямків демонополі­зації ЖКГ створення конкурентного середовища на ринку жит­лово-комунальних послуг, зокрема, запровадженням діяльності з управління житловими будинками.

Цивільний кодекс України заклав основу, відповідно до якої укладання договору на управління житловим будинком є одним із способів, за допомогою якого власники здійснюють свої повноваження щодо володіння і користування належних їм об'єктів нерухомості.

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» дав виз­начення послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконан­ня робіт з утримання, контроль за виконанням умов договорів і якістю робіт тощо) та визначив управителем особу, яка за договором із власником чи балансоутримувачем здійснює уп­равління будинком, спорудою, житловим комплексом або ком­плексом будинків і споруд і забезпечує його утримання відпо­відно до закону та умов договору.

Проект нового житлового кодексу України встановлює пе­релік суб'єктів, які можуть здійснювати управління багато­квартирними будинками та їх повноваження щодо забезпечен­ня споживачів комунальними послугами.