2.1.5. Умови і порядок переобладнання (перебудови, перепланування) житлових і нежитлових приміщень

Переобладнання житлових і нежитлових приміщень у жит­лових будинках припускається здійснювати після одержання відповідних дозволів у встановленому порядку[1].

Переустаткування і перепланування житлових і нежитлових приміщень у житлових будинках припускається робити після одержання дозволу міжвідомчої комісії місцевого органа вико­навчої влади на підставі затверджених проектів, узгоджених із відповідними зацікавленими організаціями.

Переустаткування житлових приміщень містить у собі — перенос нагрівальних, сантехнічних і газових приладів; устрій і переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних ка­налів.

До елементів перепланування житлових приміщень відно­сяться: перенос і розбирання перегородок, перенос і улаштуван­ня дверних прорізів, улаштування і переустаткування тамбурів.

Порядок оформлення документів про дозвіл переплану­вання помешкань визначається органами місцевого самовряду­вання.

Власники житлового фонду або їх уповноважені повинні своєчасно вносити зміни у виконавчу документацію по плану­ванню помешкань, конструктивним елементам і інженерному устаткуванню, що виникають у результаті ремонтів, реконст­рукції, перепланування і підвищення благоустрою з коригуван­ням паспорта технічного стану на будинки, будівлі і земельну ділянку.

Заселення знову побудованих, реконструйованих і капіталь­но відремонтованих житлових будинків провадиться у встанов­леному порядку.

Переустаткування і перепланування житлових будинків і квартир (кімнат), що ведуть до порушення тривкості або руй­нації несучих конструкцій будинку, погіршенню цілісності і зовнішнього вигляду фасадів, порушенню протипожежних за­собів, не припускаються.

Перепланування квартир (кімнат), що погіршує умови екс­плуатації і проживання всіх або окремих громадян в будинку або квартир, не припускається.

Для одержання дозволу на переустаткування або переплану­вання житлового будинку, квартири (кімнати) їх власник або по його дорученню уповноважений керуючий або наймач (орендар) за згодою з власником подають заяву в міжвідомчу комісію місцевого органа виконавчої влади з додатком: попо- верхових планів (а в необхідних випадках і зняттям копій з генерального плану ділянки домоволодіння), завірених бюро технічної інвентаризації; проект перебудови; висновок органі­зації, що обслуговує житловий фонд; висновок територіального органа Держсанепіднагляду, Держпожежнагляду, а для това­риств власників, крім того — рішення загальних зборів Това­риства (Об'єднання).

Результати роботи міжвідомчої комісії оформлюються про­токолом, у якому викладається сутність розглянутого питання і затверджується проект перебудови будинку і помешкання. За­явнику слід видавати виписку з протоколу разом з одним примірником проекту.

Остаточне рішення про можливість переустаткування або перепланування житлового будинку, квартири (кімнати) прий­мається органом місцевого самоврядування та оформлюється розпорядженням голови адміністрації.

Дозволи дійсні протягом одного року з дня їх видачі до початку будівельно-монтажних робіт. Не здійснені протягом цього терміну роботи можуть бути виконані після повторного розгляду міжвідомчої комісії.

Наймач, орендар або власник житлового приміщення в ба­гатоквартирному будинку, що припустив самовільне переустат­кування або перепланування житлового будинку, квартири (кімнати), що ведуть до порушення конструктивних елементів або протипожежних засобів, зобов'язаний за свій рахунок при­вести це помешкання в попередній стан. У випадку невиконан­ня цієї вимоги зазначені роботи провадяться організацією, що обслуговує житловий фонд, а вартість робіт стягується з най­мача, орендаря або власника житлового приміщення відповідно до чинного законодавства.

Переобладнання житлових приміщень може включати в себе: установку побутових електроплит замість газових плит або ку­хонних печей, перенесення нагрівальних сантехнічних і газових приладів, встановлення нових і переобладнання існуючих туа­летів, ванних кімнат, прокладання нових або заміну існуючих підвідних і відвідних трубопроводів, електричних мереж і при­строїв для установки душових кабін, «джакузі», пральних ма­шин підвищеної потужності й інших сантехнічних і побутових приладів нового покоління.

Перепланування житлових приміщень може включати: пере­несення і розбирання перегородок, перенесення і встановлення дверних прорізів, розукрупнення або укрупнення багатокімнат­них квартир, обладнання додаткових кухонь і санвузлів, роз­ширення житлової площі за рахунок допоміжних приміщень, ліквідація темних кухонь і входів у кухні через квартири або житлові приміщення, обладнання або переобладнання існуючих тамбурів.

Переобладнання і перепланування житлових будинків і квартир (кімнат), що призводить до порушення міцності або руйнування несучих конструкцій будинку, порушення в роботі інженерних систем і (або) встановленого на ньому обладнання, погіршення цілості і зовнішнього вигляду фасадів, порушення протипожежних пристроїв, не припускаються. Також не при­пускається перепланування квартир (кімнат), якщо це по­гіршує умови експлуатації і проживання всіх або окремих гро­мадян будинку чи квартири.

Наймач, що допустив самовільну перебудову житлового і підсобного приміщень, переобладнання балконів і лоджій, пе­реобладнання або обладнання додаткового санітарно-технічного й іншого обладнання, зобов'язаний повернути це приміщення до попереднього стану. Аварійний стан житлового будинку, його частини, окремих конструкцій або елементів інженерного обладнання, викликаний недотриманням умов експлуатації най­мачем, орендарем або власником житлового приміщення, усу­вається у встановленому порядку обслуговуючою організацією.