2.1.1. Параметри експлуатаційних якостей будівель і споруд

Для ефективної експлуатації впродовж усього передбачува­ного проектом терміну використання будівель і споруд необхід­на підтримка параметрів їх експлуатаційних якостей в межах нормативних значень.

Існує дві групи параметрів експлуатаційних якостей буді­вель і споруд (ПЕЯ).

група — фізико-технічні параметри.

Це — міцність, несуча здатність конструкцій, допустимі деформації конструкцій, теплозахист огороджуючих конст­рукцій, герметичність і т. ін.

група — параметри технологічної (функціональної) відпо­відності будівлі її призначенню.

Це габарити — площа, висота, об'єм; товщина шарів чи прошарків; санітарно-гігієнічні параметри середи мешкання; технологічні, економічні параметри будівництва і експлуатації, вимоги архітектури та інші параметри, встановлені науковими дослідженнями.

Дотримання оптимальних значень параметрів цих двох груп на рівні сучасних світових наукових досягнень будівельного виробництва можливе лише за умови застосування п'яти по­слідовних, взаємопов'язаних напрямків забезпечення експлуа­таційних якостей, довговічності та надійності будівель і споруд в поєднанні з використанням практичного досвіду та високої професійної майстерності виконавців при вирішенні задач сво­го етапу в інтересах кінцевого результату.

Теоретичне забезпечення значень ПЕЯ елементів будівель, розробка нормативних документів. Це — аналіз досвіду експлуа­тації, теоретичні і лабораторні дослідження по обґрунтуванню ПЕЯ; розробка методів і засобів діагностики; розробка експери­ментально-теоретичних досліджень по технології обслуговування, утримання і ремонту будівель і споруд.

Проектне забезпечення ПЕЯ будівлі. Використання найбільш досконалих методик розрахунку елементів будівель, об'ємно-планувальних рішень для досягнення в проекті норма­тивних на цей час значень ПЕЯ; розробка розділу сучасного техніко-економічного обгрунтування проекту.

Виробничо-будівельна матеріалізація ПЕЯ будівлі. Суво­рий контроль виготовлення і монтажу конструкцій. Поопера­ційний контроль фактичних значень ПЕЯ.

Порівняння нормативних і фактичних значень ПЕЯ при прийманні будівлі в експлуатацію. Використання діагностики з експрес-аналізом. Включення в акт приймання проектних і фактичних ПЕЯ.

5. Підтримання ПЕЯ будівлі на заданому рівні сучасними методами утримання, технічного обслуговування і ремонтів буді­вель і споруд. Періодичний контроль ПЕЯ порівнянням їх фак­тичних значень з нормативними. Відпрацювання методів і за­собів, строків проведення планових ремонтів для підтримки ПЕЯ будівлі на заданому рівні в межах встановленого терміну експлуатації.

Сучасні нормативні і розрахункові значення ПЕЯ та спосо­би їх контролю наведені в табл. 2.1.